LIFE programa

LIFE

„l’instrument financier pour l’environnement“,
liet. – finansinis instrumentas aplinkai

LIFE („l’instrument financier pour l’environnement“, liet. – finansinis instrumentas aplinkai) programa – tai vienintelė Europos Sąjungos finansinė priemonė, prisidedanti išimtinai prie Bendrijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos iššūkių sprendimo. Nuo pat programos įsteigimo 1992 metais, investicijos yra nukreiptos į aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo, gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo, aplinkos valdymo ir informavimo, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prioritetines sritis. Didžioji dalis lėšų yra skirta gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektams, prisidedantiems prie Paukščių bei Buveinių direktyvų įgyvendinimo ir saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ plėtros.

LIFE programa siekiama šių tikslų:

Padėti pereiti prie klimatui atsparios, mažai anglies dioksido išskiriančios ir efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos, gerinti aplinkos kokybę ir perpus sumažinti biologinės įvairovės nykimą;
Gerinti ES aplinkos ir klimato politikos bei teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, taip pat skatinti aplinkos ir klimato tikslų integravimą į kitas ES politikos sritis bei viešojo ir privačiojo sektorių praktiką;
Remti geresnį aplinkos ir klimato valdymą visais lygmenimis, įskaitant didesnį pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir vietos gyventojų įsitraukimą;
Remti 7-osios aplinkos veiksmų programos įgyvendinimą.
2014-2020 m. LIFE programos laikotarpiu ypatingas vaidmuo teko LIFE programos integruotiesiems projektams, skirtiems įgyvendinti aplinkos ar klimato kaitos strategijas dideliu teritoriniu mastu, visų pirma, gamtos (įskaitant „Natura 2000“ tinklo valdymo), vandens, atliekų, oro ir klimato kaitos švelninimo srityse. Labai svarbu, kad integruotieji projektai užtikrina suinteresuotųjų šalių įtraukimą, mobilizuoja reikiamus ES, nacionalinius ir privačius finansavimo šaltinius.

LIFE programos integruotasis projektas gamtos srityje yra skirtas įgyvendinti Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą (angl. PAF – Prioritised action framework) – nacionalinį strateginį dokumentą „Natura 2000“ teritorijoms. Taigi, siekiant stabdyti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei skatinti jų atkūrimą, ši ES finansavimo priemonė vaidina lemiamą vaidmenį.

Pasiteisinus integruotiesiems projektams, naujajame LIFE programos finansavimo etape (2021-2027 m.) jie taps „Strateginiais gamtos projektais“. Jų skirtumas nuo integruotųjų projektų ir pagrindiniai uždaviniai bus:
  • Ypatingas dėmesys gamtosaugos politikos integravimui į kitas politikos sritis, tokias kaip žemės ūkis ir kaimo plėtra.
  • Įtraukimas į sprendimų priėmimą ES lygiu.
  • Platesnis sprendžiamų biologinės įvairovės klausimų spektras.
  • Tarpnacionalinių projektų vykdymo galimybė.
  • EK teikiama pagalba ES šalims narėms parengiant projekto paraišką.
Naujajame LIFE programos etape bus atnaujintos ir paprogramės. 2014-2020 m. laikotarpiu jos buvo dvi – aplinkos ir klimato politikos. Naujajame etape išskiriamos šios paprogramės:
  • Gamta ir biologinė įvairovė.
  • Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė.
  • Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas.
  • Perėjimas prie švarios energijos.

Apie LIFE integruotuosius projektus (anglų kalba)

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.