Papildomieji veiksmai ir finansavimas

Vienas iš esminių reikalavimų LIFE programos integruotiesiems projektams – mobilizuoti kitus ES, nacionalinius ir privačius fondus papildomųjų veiksmų vykdymui. Šie veiksmai, kartu su Integruotojo projekto veiklomis, turi užtikrinti pilną Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos (angl. PAF – Prioritised action framework) – nacionalinio strateginio dokumento „Natura 2000“ teritorijoms, įgyvendinimą. Taigi pagrindinis integruotojo projekto tikslas nėra vien tik sėkmingas projekto veiklų įvykdymas, bet pilnas Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos įgyvendinimas.

Kokie veiksmai laikomi papildomaisiais?

  • Veiksmai, panašūs į finansuojamas LIFE integruotojo projekto veiklas, tačiau įgyvendinami kitose geografinėse vietovėse. T.y. kai projekto veiklos atkartojamos kitose teritorijose, tokiu būdu įgyvendinant strategiją visoje Lietuvoje.
  • Veiksmai, kurie skiriasi nuo finansuojamų LIFE integruotojo projekto veiklų, tačiau įgyvendinami toje pačioje geografinėje vietovėje, ir papildo projekto veiksmus, siekiant strategijoje iškeltų tikslų.
„Naturalit“ projekte šiuo atveju numatyta pasitelkti įvairius fondus (Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Horizon 2000, Interreg, Aplinkos apsaugos rėmimo programa ir kt.) ir kartu su šių fondų panaudojimą koordinuojančiomis institucijomis kryptingai siekti strateginių „Natura 2000“ tinklo valdymo tikslų.

Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos įgyvendinimas bus užtikrinamas tiek per projekto veiklas, tiek per papildomuosius veiksmus. Žinoma, ir pats projektas, ir papildomieji veiksmai tėra nuolatinio gamtos apsaugos proceso, kuris prasidėjo iki projekto ir tęsis po jo, sudedamoji dalis.

Papildomųjų veiksmų įgyvendinimas ir atsiskaitymas už juos yra privalomas pagal projekto finansavimo sąlygas.

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.