Tikslai Ir Veiklos

Mūsų misija

Siekiame, kad „Natura 2000“ tinklo – vertingiausių Europos Sąjungos gamtos teritorijų – apsauga būtų pilnavertė. Taip mes išsaugosime sengires, pelkes, pievas, kitas buveines ir jų natūralumą, kuris supo lietuvos gyventojus nuo senų laikų.

Mūsų tikslai

Nustatyti apsaugos tikslus „Natura 2000“ tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
Didinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
Z
Užtikrinti gamtos apsaugos priemonių integravimą ir įgyvendinimą kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo srityse.
Stiprinti institucijų gebėjimus saugoti ir tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas.
Projekto trukmė: 10 metų (2018-2027 m.)

Projekto finansavimas: bendra projekto vertė – 17 mln. Eur
60 proc. lėšų sudaro ES programos LIFE programos parama (10,2 mln. Eur),
kiti 40 proc. skirti iš valstybės biudžeto lėšų.

Kaip siekiame savo tikslų

„Natura 2000“ tinklo teritorijos suteikia prieglobstį labiausiai nykstančioms Europos rūšims ir buveinėms, todėl jos reikalauja išskirtinio žmogaus dėmesio ir rūpesčio. Neretai manoma, kad sėkminga gamtinių vertybių apsauga įmanoma tik stabdant ir ribojant žmogaus ūkinę veiklą. Tai sukelia nepagrįstus interesų konfliktus, iššaukia visuomenės priešiškumą, neigiamai veikia gyvąją gamtą, nors atlikta išsami „Natura 2000“ tinklo socialinio-ekonominio vertinimo studija rodo priešingai – saugoti gamtą apsimoka ir ekonomiškai. Tad norėdama išsklaidyti vis dar visuomenėje gajus mitus ir prisidėti prie ES tikslo sustabdyti biologinės įvairovės praradimą, mes, LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ komanda, siekiame tvarių teigiamų permainų „Natura 2000“ tinklo valdymo srityje.

Viena svarbiausių „Natura 2000“ tinklo išsaugojimo sąlygų yra efektyvus ir veiksmingas saugomų teritorijų valdymas. Šiam tikslui pasiekti tobuliname sistemos teisinius, administracinius ir planavimo procesus, įskaitant gamtotvarkos planavimo procesą. Atsižvelgdami į kitų šalių gerąją praktiką bei institucinę patirtį, kuriame pažangią stebėsenos sistemą, nustatydami aiškius ir kiekybiškai pamatuojamus apsaugos tikslus bei vertinimo kriterijus. Skatinsime „Natura 2000“ tinklo plėtrą steigiant naujas saugomas teritorijas, visoms teritorijoms nustatant jų apsaugos tikslus ir tvarkymo priemones.

Kitas svarbus veiksnys „Natura 2000“ tinklo teritorijų apsaugai yra sklandus aplinkos apsaugos klausimų integravimas į pagrindines politikos kryptis. Didelė dalis Lietuvos „Natura 2000“ tinklo teritorijų apima miškus bei žemės ūkio naudmenų plotus, todėl vieną pagrindinių vaidmenų gamtosaugoje šiandien atlieka Nacionalinė kaimo plėtros programa, finansuojanti ekologiniam ūkininkavimui ir miškotvarkai skirtas priemones. Atsižvelgdami į novatorišką ES šalių patirtį, planuojame parengti ir įdiegti naujas agrarinės aplinkosaugos priemones bei pateikti siūlymus efektyvesniam agrarinės aplinkosaugos priemonių administravimui. Pavyzdžiui, rengiame ir su atrinktais ūkininkais išbandome į rezultatą orientuotas agrarinės aplinkosaugos priemones, kuriose dalyvaudami ūkininkai gaus išmokas už pasiektus rezultatus – padidėjusią gamtinę įvairovę jų žemėje ir pagerėjusią saugomų buveinių būklę.

Viso projekto metu planuojame aktyviai skatinti aplinkai palankų ūkininkavimą gamtiniu požiūriu vertingose buveinėse. Kadangi rinka neatlygina išlaidų, susijusių su ūkininkavimu tokiose buveinėse, projekto metu kuriame sąlygas ilgalaikiam, tvariam ir ekonomiškai perspektyviam ganymo priemonių taikymui ir ūkininkų gaminamos produkcijos pridėtinės vertės didinimui. Tam bus įrengiama atitinkama infrastruktūra, diegiamos rinkodaros priemonės, organizuojami mokymai ūkininkams ir pan. Skatiname tradicinio gyvulių ganymo atgaivinimą ir siekiame, kad ši gamtiniu ir kultūriniu požiūriu vertinga tradicija rastų vietą šių dienų paramos ūkininkams schemose.

Siekdami paskatinti darnų „Natura 2000“ teritorijoms priklausančių miškų naudojimą, visų pirma sprendžiame problemas, kylančias dėl miško nuosavybės teisių apribojimų, nepakankamo miško savininkų ir gamtosaugos interesų suderinamumo. Rengiame siūlymus, kaip patobulinti teisinę bazę, įtraukdami visas suinteresuotąsias puses. Remdamiesi tarptautine ir nacionaline moksline bei praktine patirtimi, projekto partneriai rengia išsamias saugomų teritorijų miško buveinių tvarkymo rekomendacijas. Jos padės integruoti „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus į miškų ūkio valdymo sektorių.

Planuojame atkurti gamtiniu požiūriu vertingą Grybaulios žuvininkystės tvenkinių kompleksą, kuris istoriškai buvo žinomas kaip paukščių apsaugai svarbi buveinė. Tai bus viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir abipusio laimėjimo pavyzdys, kur vietos verslas patirs „Natura 2000” teritorijų teikiamą pridėtinę naudą ir kartu palaikys palankią biologinės įvairovės būklę saugomoje teritorijoje. Numatoma vykdyti tvarų žuvų veisimą tvenkiniuose, taikyti ekstensyvų gyvulių ganymą ir paversti objektą gamtos turizmo traukos centru.

Keliamus tikslus pasieksime tik ugdydami visuomenės ekologinį sąmoningumą. Todėl pasitelkdami įvairias komunikacijos priemones ir organizuodami gamtos pažinimo festivalius nacionaliniuose parkuose, šviečiame visuomenę apie daugialypę socialinę ir ekonominę „Natura 2000“ ekologinio tinklo naudą. Taip pat projekto veiklomis puoselėjame Saugomų teritorijų produkto ženklą, padedantį atpažinti aplinkai draugiškus gaminius ir paslaugas iš saugomų teritorijų.

Atsakingosiose institucijoje siekiame užtikrinti tinkamą „Natura 2000“ tinklo valdymo gebėjimų lygį, įskaitant sistemingą rūšių ir buveinių apsaugos būklės priežiūrą. Tuo tikslu prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos buvo įkurtas Metodinis analitinis centras, sutelkęs didžiausią patirtį turinčius gamtosaugos ekspertus, kurie ne tik patys renka ir analizuoja duomenis apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines, nustato apsaugos tikslus „Natura 2000” teritorijoms, bet perduoda savo žinias saugomų teritorijų sistemos darbuotojams per mokymus ir pasitelkdami skaitmeninius įrankius tobulina esamą gamtotvarkos procesą. Projekto komandos nariai dalyvauja ir kelia savo kompetencijas įvairiuose mokymuose ir konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Visos šios veiklos pasitarnaus tam, kad užtikrintume subalansuotą šalies plėtrą, kurtume ir išsaugotume sveiką žmonių gyvenamąją aplinką, natūralius kraštovaizdžio elementus ir užtikrintume bendrą ekologinį stabilumą. Gamtos ir žmonių interesai yra suderinami. Esame įsitikinę, kad saugodami vertingiausias gamtos teritorijas investuojame į savo ir ateinančių kartų gerovę.

Projekto loginė struktūra

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.