Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinis-analitinis centras

2018 m. žiemą, LIFE integruotojo projekto pradžioje, buvo įsteigtas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinis-analitinis centras, kuris darbui „Naturalit“ projekte ir Prioritetinės veiksmų bendrosios priemonių programos įgyvendinimui sutelkė vienus geriausių šalies ekspertų, turinčius didelę patirtį biologinės įvairovės tyrimų, gamtos apsaugos ir kitose srityse. Ekspertų grupę sudaro botanikai, ornitologai, entomologas, teriologas, gamtotvarkos, geografinių informacinių sistemų, informacinių technologijų, teisės specialistai. Metodiniam-analitiniam centrui vadovauja dr. Dalius Dapkus.
Pagrindinės Metodinio-analitinio centro atsakomybių sritys

  • Rinkti ir analizuoti duomenis apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines, tobulinti jų stebėsenos metodikas;
  • Nustatyti buveinių ir rūšių palankios apsaugos būklės kriterijus ir pagal juos įvertinti buveinių apsaugai svarbių teritorijų gamtines vertybes;
  • Nustatyti apsaugos tikslus ir būtinas apsaugos priemones visoms „Natura 2000“ teritorijoms nacionaliniu ir vietiniu lygiu, prisidedant prie šio ekologinio tinklo įsteigimo užbaigimo mūsų šalyje;
  • Tobulinti gamtotvarkos planavimo procesą, rengti naujus gamtotvarkos planus bei atlikti esamų planų peržiūrą;
  • Rengti prioritetinių rūšių apsaugos veiksmų planus;
  • Teikti ekspertinę pagalbą poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimo procedūrų metu;
  • Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą biologinės įvairovės išsaugojimo ir stebėsenos klausimais;
  • Teikti pagalbą atliekant ypač sudėtingus Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių stebėjimo atvejus;
  • Atlikus mažai žinomų EB svarbos rūšių inventorizacijos tyrimus, teikti siūlymus naujų saugomų teritorijų įsteigimui;
  • Organizuoti ir prižiūrėti esamos saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenų bazės vystymą ir susijusių duomenų bazių kūrimą, prisidėti užtikinant jose talpinamų duomenų kokybę;

Metodinio-analitinio centro naujienas galima sekti socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram.

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.