Žemės ūkis visais laikais buvo neatsiejama Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo dalis. Dar ir šiandien daugiau nei pusę visos šalies teritorijos užima žemės ūkio paskirties žemė. Susiformavęs savitas regionų kraštovaizdis lėmė atskirų gamtiniu požiūriu turtingų ekosistemų atsiradimą, todėl nemažai mūsų regiono saugomų retų augalų ir gyvūnų rūšių būklė priklauso nuo tradicinės žemės ūkio veiklos tęstinumo. Visgi keičiantis ūkininkavimo praktikoms, sparčiai nyksta biologinė įvairovė. Siekiant sumažinti žemės ūkio daromą neigiamą poveikį aplinkai, svarbu įgyvendinti tikslingas aplinkosaugos priemones.

© NVO Baltijos aplinkos forumas nuotr.

Biologinės įvairovės apsaugą būtina veiksmingiau integruoti į bendrą žemės ūkio politiką

Paprastai su aplinkosauga susijusi žemės ūkio veikla tradiciškai remiama ES fondų ir yra teisiškai įtvirtinta nacionalinėse kaimo plėtros programose. Diskurse apie taikomas agrarinės aplinkosaugos priemones, ypač apie jų poveikį biologinei įvairovei, dažnai pasigirsta vertinimų apie nepakankamą jų efektyvumą. Dažnai tai yra siejama su specifiniais rūšių ir/ar buveinių poreikiais nuolat kintančioje aplinkoje, į kuriuos sudėtinga atsižvelgti įprastinėse, į procesą orientuotose, agrarinės aplinkosaugos priemonėse. Todėl pastaraisiais metais vis dažniau kalbama apie poreikį ieškoti kitų būdų, kaip būtų galima pasiekti didesnio efektyvumo biologinės įvairovės apsaugoje.

© NVO Baltijos aplinkos forumas nuotr.

Nuo 2018 m. pradėtas įgyvendinti LIFE integruotasis projektas Naturalit didelį dėmesį skiria gamtosaugos priemonių integracijos į Kaimo plėtros programą stiprinimui. Pirmaisiais projekto metais buvo pradėti rinkti ir analizuoti duomenys apie agrarinės aplinkosaugos priemonėse esančių apribojimų pagrįstumą. Parengta Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių trūkumų apžvalga. Paruošta koncepcija dėl saugomų teritorijų direkcijų dalyvavimo agro-aplinkosauginių priemonių administravimo procese.

Ruošiantis naujajam 2021 – 2027 m. daugiametės finansinės programos periodui kaimo plėtros srityje, projekto komanda kartu su užsienio šalių ekspertais baigia rengti veiksmingų ir novatoriškų priemonių apžvalgą įgyvendinant agrarinę aplinkosaugą ES šalyse. Šioje studijoje analizuojama ES šalių agrarinės aplinkosaugos priemonių geroji praktika, ypač atkreipiant dėmesį į novatoriškas priemones. Pavyzdžiui, išmokas ūkininkams, kurios mokamos už pasiektą rezultatą, o ne už prisiimtus veiklos apribojimus.

Diskusija dėl agrarinės aplinkosaugos efektyvumo ir nacionalinės Kaimo plėtros programos perspektyvų

Siekiant didesnio agrarinės aplinkosaugos efektyvumo biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai naujajame finansiniame periode, LIFE integruotojo projekto komanda taip pat iniciavo diskusiją su socialiniais partneriais. Pirmasis susitikimas įvyko š. m. kovo 8 d. Kaune.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė LIFE integruotąjį projektą bei jo indėlį siekiant bendrųjų agrarinės aplinkosaugos tikslų. Apžvelgė veiklų, susijusių su žemės ūkiu, pirmųjų metų rezultatus ir ateities planus. Kvietė agrarinių aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo patirtimi pasidalinti žemės ūkio, mokslo bei valstybės institucijų atstovus. Susitikime daug dėmesio skirta naujoms, į efektyvesnę biologinės įvairovės apsaugą orientuotoms agrarinės aplinkosaugos priemonėms. Diskutuota, kaip paskatinti ir motyvuoti ūkininkus aktyviai dalyvauti programose, kaip į procesą įtraukti seniūnijų ir saugomų teritorijų darbuotojus.  Sulaukta nemažai konkrečių pasiūlymų dėl agro-aplinkosauginių priemonių tobulinimo tiek iš praktinės, tiek teisinės pusės.

      

LIFE integruotojo projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti ir realiai projekto pilotinėse teritorijose ištestuoti inovatyvias į rezultatą orientuotas agrarinės aplinkosaugos priemones. Taip pat pateikti konkrečius siūlymus dėl Kaimo plėtros programoje numatytų esamų priemonių ir jų administravimo proceso tobulinimo, į procesą įtraukiant saugomų teritorijų administracijas. Siekiant užtikrinti, kad vykdant kaimo plėtrą būtų daugiau dėmesio skiriama biologinės įvairovės išsaugojimui, Naturalit komanda dės visas pastangas konstruktyviam dialogui su visomis procese dalyvaujančiomis pusėmis.

Renginio pranešimai