ežerai

Žemaitijos nacionalinis parkas

2022 m. kovo 18 dieną Europos Komisijai buvo pateiktas galutinis Lietuvos „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų programos variantas 2021–2027 m. laikotarpiui. Šis strateginis planavimo dokumentas apima priemonių, kurių reikia sukurti ir palaikyti „Natura 2000“ tinklui ir su juo susijusiai žaliajai infrastruktūrai, finansavimo poreikius.

Programoje numatyta „Natura 2000“ teritorijas saugoti ir jų ekologinės darnos siekti pasitelkus ekologinį švietimą, saugomų rūšių tyrimus, natūralių Europos Bendrijos svarbos buveinių atkūrimo ir palaikymo darbus, šalinant užtvankas, naikinant invazines rūšis, kompensuojant saugomų rūšių daromą žalą ir kt. Pagal kartu su įvairių sričių ekspertais atliktus skaičiavimus Lietuvos lėšų poreikis vienerių metų laikotarpiui siekia 121,71 mln. eurų.

Visos siūlomos priemonės susietos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis. Prioritetinių veiksmų programą parengti įpareigoja Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Pagal ją reikalaujama, kad valstybės narės Europos Komisijai pateiktų skaičiavimus, kokią sumą, jų nuomone, turi siekti bendras ES finansavimas, kad šalis galėtų įvykdyti su „Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus.

Svarbu atkreipti dėmesį į reikšmingą Prioritetinių veiksmų programos vaidmenį rengiantis naujai ES finansinei perspektyvai. Šiame dokumente pateikta informacija apie gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių finansinius poreikius yra vadovaujamasi rengiant ir tvirtinant strateginius planus pagal bendrosios žemės ūkio politikos reglamentus, investicijų planus pagal sanglaudos ir regioninės politikos finansavimo priemones, įgyvendinant reglamentą dėl ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE.