Gegužės 25 d. Aplinkos ir Kultūros ministrų įsakymu Nr. D1-164/ĮV-463 buvo patvirtintas Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašas, iš esmės pakeičiantis dar nuo 2004 m. galiojusį teisinį reguliavimą. Naujajį aprašą, nustatantį tiek visų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarką bendrai, tiek ir gamtotvarkos planų rengimo reikalavimus atskirai, parengė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Aplinkos ministerija. Dar iki šio teisės akto projekto rengimo iš įvairių institucijų ir nevyriausybių organizacijų buvo surinktos pastabos ir pasiūlymai. Svarbiausia pastaba buvo ta, kad gamtotvarkos planai yra per daug sudėtingi, o rengimo ir tvirtinimo procesas – per ilgas.

Esminiai ir kokybiniai teisinio reguliavimo pokyčiai:

  • Reikalavimai visiems strateginio planavimo dokumentams ir reikalavimai gamtotvarkos planų turiniui bus viename dokumente.
  • Visus strateginio planavimo dokumentus nuo šiol tvirtins Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos arba saugomų teritorijų direkcijos.
  • Dabar rengiamas saugomų teritorijų direkcijų specialistų tvarkymo programas keis veiksmų planai.
  • Didesnis dėmesys – visuomenės informavimui apie parengtus dokumentus ir įgyvendintas gamtotvarkos priemones.
  • Gamtotvarkos plano priemonės ir kita informacija bus pateikiama viename dokumente (nebus tvirtinamosios, pagrindžiamosios informacijos).
  • Atsisakyta perteklinės, pasikartojančios informacijos gamtotvarkos planų turiniui, kad didžiausias dėmesys būtų tinkamų priemonių parinkimui vertybėms apsaugoti (gamtotvarkos planų turinio „taisyklės“ sumažėjo nuo 14 puslapių iki 6).
  • Teisės aktas įsigalios nuo š.m. rugpjūčio 1 d. (kai bus panaikinti tebegaliojantys teisės aktai), tad šiuo metu rengiami strateginio planavimo dokumentai bus baigiami rengti pagal dabar galiojančius teisės aktus.

Naujojo aprašo reikalavimus LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ komanda visoms suinteresuotomis institucijomis plačiau pristatys šių metų rudenį.

Pagrindinis naujos tvarkos rengimo tikslas – padėti greičiau rengti saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus bei efektyviau planuoti ir įgyvendinti gamtotvarkos priemones, išlaikant bei atkuriant natūralias buveines bei rūšių buveines.

Europos Bendrijos svarbos buveinė 6510 Šienaujamos mezofitų pieva – užauganti pušimis.

Užauganti pušimis Europos Bendrijos svarbos buveinė 6510 Šienaujamos mezofitų pievos. N. Žitkevičiaus nuotrauka

 

Prižiūrima (šienaujama) Europos Bendrijos svarbos buveinė - mezofitų pieva.

Prižiūrima (šienaujama) Europos Bendrijos svarbos buveinė 6510 Šienaujamos mezofitų pievos. N. Žitkevičiaus nuotrauka

 

Parengė Nerijus Žitkevičius