meldinė nendrinukė

Meldinė nendrinukė. Ž. Morkvėno nuotr.

Mūsų šalis, kuri yra turtinga savo įstabiu kraštovaizdžiu, taip pat gali didžiuotis vertingomis Europos mastu saugomomis pievomis bei šlapynėmis. Tačiau kai kurių likę tiek mažai, kad jas praradę galime netekti didelės dalies Lietuvos gamtos bioįvairovės. Išsaugoti mums visiems svarbią gamtą gali padėti gamtą mylintys ir ją tausojantys ūkininkai. Šalies žemdirbius, dar neapsisprendusius dėl dalyvavimo agrarinės aplinkosaugos priemonės veiklose, supažindiname su prioritetinėmis seniūnijomis, kuriose vis dar lieka neišnaudotas veikloms vykdyti didžiulis potencialas.

 

Žemdirbiai, pasirinkę dalyvauti priemonės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, turi puikias galimybes prisidėti prie biologinės įvairovės atkūrimo bei jos išsaugojimo, vykdyti aplinkai draugišką ūkininkavimą. Nuo šių metų naujus įsipareigojimus ūkininkai prisiims 3 metų laikotarpiui (anksčiau įsipareigojimai buvo ilgalaikiai – 5, 6 ar 7 metai).

Gamtininkai išskyrė 5 veiklas, padedančias išsaugoti pievas ir šlapynes:

  • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“;
  • „Specifinių pievų tvarkymas“;
  • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“;
  • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“;
  • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“.

Prioritetinių seniūnijų, kuriose itin svarbus agrarinės aplinkosaugos veiklų įgyvendinimas, žemėlapis

Prioritetinėse seniūnijose, išskirtose žemėlapyje, aptinkamos labai vertingos, retos ir Europos mastu saugomos pievos ir šlapynės arba jose pievų iš šlapynių plotų likę taip mažai, kad jų apsauga gali reikšmingai pagerinti gamtinės aplinkos būklę. Išsaugant tokias buveines palaikoma kraštovaizdžio įvairovė (mozaika), kuri ypač reikalinga įvairiems sparčiai nykstantiems augalams ir gyvūnams. Žemiau pateikiamame žemėlapyje nuspalvintose intensyviausia spalva seniūnijose yra didžiausias dar neišnaudotas veiklų, padedančių saugoti  pievas ir šlapynes, plotas.

zemelapis

Veiklos, padedančios išsaugoti pievas ir šlapynes

Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ siekiama paskatinti žemdirbius, laikančius gyvulius, mažinti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ganyklose ganomų gyvulių intensyvumą. Ekstensyvus ganymas padės išsaugoti pievų paukščius, kadangi sumažėja lizdų sunaikinimo rizika. Laikantis ekstensyvaus ganymo reikalavimų, didinama pievų kraštovaizdžio struktūrinė įvairovė. Gamtininkai pastebi, kad ganomose teritorijose mažiau plinta agresyvūs, aukšti ir šiurkštūs žolynai bei sumedėję augalai. Taip pat ekstensyvus pievų tvarkymas prisideda prie azoto junginių išsiplovimo mažinimo.

Išmokų dydis už įsipareigotų natūralių ir pusiau natūralių pievų, daugiamečių ganyklų arba pievų bei pievų iki 5 metų (deklaruojamų GPŽ, GPA pasėlių kodais) tvarkymą ir priežiūrą ekstensyviai jose ganant gyvulius – 101 Eur už ha. Daugiau informacijos rasite čia.

Veikla „Specifinių pievų tvarkymas“ siekiama paskatinti žemdirbius mažinti aplinkosaugos požiūriu svarbių pievų naudojimo intensyvumą, jų produktyvumą bei vykdyti vėlesnį šienavimą. Veikla gali būti vykdoma Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose. Šie plotai skelbiami Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) elektroniniame žemėlapyje.

Išmokų dydis už įsipareigotų specifinių pievų plotų tvarkymą ir priežiūrą – 69 Eur už ha. Daugiau informacijos rasite čia.

Veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ siekiama paskatinti žemdirbius laikantis keleto pagrindinių principų padėti gamtai klestėti. Ūkininkavimas šlapynėse yra sudėtingesnis negu įprastose pievose, tačiau kiekvienas tinkamai prižiūrėtas ir sutvarkytas šlapynių hektaras atneša didžiulę naudą gamtai. Pasirinkę ekstensyviai tvarkyti šlapynes ūkininkai įsipareigoja vėliau pradėti šienavimo darbus, nupjautos žolės nemulčiuoti, gyvulius ganyti mažesniu intensyvumu.

Išmokų dydis už įsipareigotų šlapynių plotų tvarkymą – 208 Eur už ha. Daugiau informacijos rasite čia

Ūkininkai, nusprendę dalyvauti veikloje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ arba „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ (kaip ir kitose veiklose), gali tai padaryti žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu.

Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą meldinė nendrinukė peri šlapiose pievose vos keturiose pasaulio šalyse. Per paskutinį šimtmetį išnyko apie 95 proc. meldinių nendrinukių ir jų populiacija toliau mažėja. Europos rečiausi giesmininkai nyksta, nes praranda savo buveines – šlapynės nusausinamos arba užleidžiamos apauga krūmais.

Išmokų dydžiai už įsipareigotų plotų tvarkymą ir priežiūrą:

  • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur už ha;
  • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur už ha.

Daugiau informacijos apie veiklas saugant meldines nendrinukes galima rasti čia.

nma.lt informacija