Natura 2000 tinklo teritorijos suteikia prieglobstį labiausiai nykstančioms Europos rūšims ir buveinėms, todėl jos reikalauja išskirtinio žmogaus dėmesio ir rūpesčio. Neretai manoma, kad sėkminga gamtinių vertybių apsauga įmanoma tik stabdant ir ribojant žmogaus ūkinę veiklą. Visgi be žmogaus įsikišimo išlaikyti ar atkurti natūralius gamtinius procesus ir ekosistemas daugeliu atveju praktiškai neįmanoma.

Telkiamos pastangos proceso peržiūrai ir tobulinimui
Pievoje vyrai atlieka gamtotvarkos darbus

© G. Sidabrienė

Kontroliuojami gaisrai kaip gamtotvarkos darbai

© VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Pagal ES Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus Natura 2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti. Būtina nuolat stebėti šių teritorijų ir jose saugomų buveinių bei rūšių būklę. Norint užtikrinti tinkamą jų apsaugos būklę, svarbu numatyti atitinkamas tvarkymo priemones ir planavimo dokumentuose, pvz. gamtotvarkos planuose[1]* ir jas  tinkamai įgyvendinti. Vis dėlto gamtotvarkos planavimas šiuo metu nėra efektyvus, kadangi teisinis reglamentavimas yra gana sudėtingas, vyksta per lėtai bei reikalauja didelių administracinių išteklių, trūksta integralaus strateginio požiūrio. LIFE integruotojo projekto Naturalit metu yra telkiamos pastangos šio proceso peržiūrai ir tobulinimui.

Dar praėjusių metų pradžioje buvo inicijuota ekspertinė apklausa. Jos metu surinkta informacija apie gamtotvarkos planų, kitų dokumentų, numatančių gamtotvarkos priemones rengimo procesus, poreikį keisti, tobulinti rengimo tvarką. Buvo išgryninta geroji praktika bei nustatyti probleminiai atvejai, vykdant gamtotvarkines priemones tvarkant Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines miško žemėse. Projekto komanda apibendrinusi surinktą informaciją parengė konkrečius siūlymus proceso tobulinimui bei pačių gamtotvarkos planų turinio keitimui.

Didelis dėmesys skirtas proceso skaitmenizavimui. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro ekspertai sukūrė gamtotvarkos planų įgyvendinimo duomenų bazę https://bit.ly/2SprPGd. Visuomenė jau dabar gali stebėti kur yra suplanuoti gamtotvarkos plotai, kokios priemonės numatytos, kokie darbai atlikti viešai prieinamame interaktyviame žemėlapyje. Laikui bėgant planuojama čia skelbti darbų rezultatus, statistiką ir kitą informaciją, susijusią su Lietuvoje įgyvendinamomis gamtotvarkinėmis priemonėmis. Tikimasi, sistemą panaudoti ir pačių gamtotvarkos planų rengimui ir derinimui. Tai sumažintų šio proceso administracinius kaštus, užtikrintų atvirumą visuomenei. Diskusija apie gamtotvarkos proceso tobulinimą

Proceso tobulinimo klausimais diskutuota ir su socialiniais partneriais

Pirminės proceso tobulinimo idėjos buvo pristatytos ir aptartos su suinteresuotaisiais proceso dalyviais š. m. vasario 15 d. Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre vykusios diskusijos metu. Diskusija apie gamtotvarkos proceso tobulinimąJos metu projekto komandos atstovai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei Aplinkos projektų valdymo agentūros pristatė LIFE integruoto projekto Naturalit veiklas, skirtas gamtotvarkos proceso tobulinimui – nuo priemonių planavimo iki jų įgyvendinimo, šiuo metu pasiektus rezultatus ir ateityje planuojamus darbus. Taip pat diskutuota apie bendradarbiavimo perspektyvas, duomenų keitimosi poreikį bei galimybes.

Diskusijos metu išgrynintos idėjos bus panaudotos rengiant galutinę studiją apie gamtotvarkos planų rengimo procesą ir jo tobulinimą. Studija taip pat bus pristatyta saugomų teritorijų direkcijų specialistams dar šiais metais.

Šiuo metu taip pat rengiami teisės aktų pakeitimai, bus konkretizuojamos temos ko atsisakyti, kuo papildyti gamtotvarkos planų rengimo aprašą. Dalinsimės informacija ir kviesime visus socialinius partnerius įsitraukti į šį procesą. Visų socialinių partnerių bus prašoma raštu teikti nuomonę, komentarus ar pasiūlymus tarpiniams šio proceso rezultatams Metodinio analitinio centro ekspertui Nerijui Žitkevičiui (el. p. nerijus.zitkevicius@vstt.lt). Tikimasi, kad gautos pastabos ir įžvalgos prisidės kuriant kuo aiškesnį ir paprastesnį procesą visiems suinteresuotiesiems jo dalyviams.

Taip pat dėl kylančių kitų, bendrai su projektu susijusių klausimų visada galite rašyti adresu birute.valatkiene@apva.lt. Kviečiame aktyviai bendradarbiauti!

 

[1] Gamtotvarkos planas – tai strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir apibūdinta saugomos teritorijos arba jos dalies ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo problemos ir galimybės, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų buveinės ir natūralios buveinės, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai.