Š. m. sausio 29 d. Vilniuje įvyko Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra organizuotas įvadinis seminaras GIS taikymo gamtosaugoje tema. Pagrindinis šių mokymų tikslas supažindinti saugomų teritorijų specialistus su GIS technologijų taikymu praktikoje, vykdant tyrimus, planuojant gamtotvarkos priemones ir kt. Įgytos žinios padės naudotis GIS programomis, duomenų bazėmis, kurti žemėlapius juose atvaizduojant reikalingą informaciją, analizuoti, sisteminti duomenis, juos panaudoti tolimesniuose tyrimuose.  Pasak mokymų organizatorių, visa tai užtikrins tinkamą Natura 2000 teritorijose saugomų buveinių ir rūšių apsaugą, surenkamų duomenų patikimumą bei vieningą pateikimą, projekto rezultatų tęstinumą.

Vykusio seminaro metu susirinkus daugiau nei pusšimčiui saugomų teritorijų specialistų ekologų, biologų GIS ekspertė Kristina Jarmalavičienė papasakojo, kas yra GIS, pristatė populiariausias platformas, teikė patarimus dėl platformų naudojimo, atsižvelgiant į skirtingus poreikius. Metodinio analitinio centro ekspertai atvykusiems padėjo įsidiegti reikalingą programinę įrangą į nešiojamus kompiuterius, susiinstaliuoti mobilias programėles darbui su GIS planšetiniuose kompiuteriuose ir mobiliuose prietaisuose.

LIFE integruotojo projekto komanda seminaro metu taip pat pristatė ir tolimesnių mokymų, kurie vyks mažesnėse grupelėse, programą. Mokymų programa sudaryta atsižvelgiant į specialistų turimų praktinių GIS naudojimo žinių lygį: pradedantieji, turintys GIS pagrindus, pažengusieji. Iš viso suplanuota atskirų 10 mokymų grupėse sesijų skirtinguose Lietuvos regionuose. Tarp sesijų numatytas savarankiškas darbas pagal parengtus mokomuosius filmukus. O mokymų sesijų pabaigoje planuojamas ir žinių patikrinimo testas.

Šie mokymai organizuojami siekiant įgyvendinti vieną pagrindinių LIFE integruotojo projekto tikslų – stiprinti Natura 2000 tinklo institucinius gebėjimus. Siekiama gerinti Natura 2000 tinklo valdyme dalyvaujančių institucijų personalo kvalifikaciją, telkti ekspertines žinias institucinėje sistemoje, kad ji būtų mažiau priklausoma nuo išorinių ekspertinių paslaugų. Veikla yra skirta visai saugomų teritorijų sistemai ir planuojama ypač tikslingai – mokymų programa tikslinama ir sudaroma pagal konkrečius saugomų teritorijų sistemos poreikius. Artimiausiuose planuose be GIS taikymo gamtosaugoje mokymų ciklo, numatyti net 3 regioniniai kalibraciniai mokymai, susiję su buveinių monitoringu botanikams, bei mažiausiai 3 regioniniai mokymai tema „Gamtotvarkos planų rengimas ir gamtotvarkos priemonių parinkimas“.

Ateityje mokymų programą planuojama papildyti ir tokiomis temomis kaip „Poveikio aplinkai vertinimas“, „Gamtosaugos priemonių efektyvumo vertinimas“, „Agro-aplinkosauginių priemonių efektyvumo vertinimas“ ir kt.