Projekto viešinimas ir bendradarbiavimas

Suprasdami, jog projekto tikslams pasiekti yra itin svarbi partnerystė su visuomene, rūpinamės projekto rezultatų sklaida ir visuomenės informavimu apie LIFE programos bei valstybės investicijų panaudojimą. Pasitelkdami įvairias viešinimo ir informavimo priemones, skatiname susijusių pusių dalyvavimą, stipriname pasitikėjimą valstybės institucijomis, ieškome sinergijos su kitais įgyvendinamais projektais, stipriname ryšius su vietos bendruomenėmis saugomose teritorijose.

Supažindiname visuomenę su visoje Europos Sąjungoje saugomomis Lietuvoje aptinkamomis gyvūnų ir augalų rūšimis bei gamtinėmis buveinėmis. Pasitelkdami vizualines priemones, aiškiname jų išskirtinumą ir svarbą ekosistemoms, taip pat akcentuojame savaiminę saugomų teritorijų ir rūšių vertę. 

Kadangi „Natura 2000“ tinklui išsaugoti reikia taikyti įvairias projekte numatytas gamtosaugos priemones, šviečiame visuomenę apie tai, kodėl tam tikrais atvejais reikia žmogaus indėlio į gamtos procesus, kokią naudą biologinei įvairovei atneša inovatyvios agrarinės aplinkosaugos, miškotvarkos, pelkių atkūrimo ir kitos priemonės. Taip pat didelį dėmesį skiriame ekspertinių žinių ir patirties sklaidai ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu bei tarptautiniu lygiu, taip užtikrindami projekto gerosios patirties pritaikomumą ir vartojimą platesniu mastu.

2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
 • 2018 m. viduryje sukurtas projekto logotipas ir parengta pirmoji projekto pristatomoji medžiaga.
 • 2018 m. rugsėjį startavo projekto interneto svetainė naturalit.lt, sukurtas vaizdo klipas apie projekto tikslus.
 • 2018 m. birželio 11-13 d. Suomijoje, Punkaharju nacionaliniame parke, vyko Šiaurės šalių įgyvendinamų LIFE programos gamtos projektų susitikimas. Ten pirmą kartą prisistatytas Lietuvos įgyvendinamas LIFE integruotasis projektas „Naturalit“.
 • 2018 m. rugpjūtį Siguldoje, Latvijoje, projekto rengimo patirtimi ir pirmaisiais veiklų įgyvendinimo iššūkiais dalintasi su kolegomis iš Baltijos šalių.
 • 2018 m. rugsėjo 19-21 d. LIFE integruotasis projektas pristatytas Klaipėdoje vykusiame trečiajame Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikime. Projekto komandos atstovai iš Aplinkos projektų valdymo agentūros aktyviai dalyvavo ir savo patirtimi dalijosi integruotųjų projektų darbo grupėje.
 • 2018 m. rugsėjo mėn. projekto įgyvendinimui reikalingų žinių ir patirties semtasi Škotijoje vykusiame LIFE platformos susitikime, skirtame gerosios patirties sklaidai užtikrinant Europos Bendrijos svarbos ir Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos raudonajame sąraše įtrauktų retų bestuburių rūšių ir jų buveinių apsaugą. Taip pat rugsėjį projekto atstovai dalyvavo „Europarc“ federacijos 2018 metų konferencijoje, kurioje didžiausias dėmesys buvo skirtas jaunimo įsitraukimui į saugomų teritorijų tvarkymą. Šiame renginyje kolegoms iš Šiaurės ir Baltijos šalių buvo pristatytos „Naturalit“ veiklos, aktyviai dalyvauta darbo grupės „Šlapynės „Natura 2000“ teritorijose: tvarkymo ir atkūrimo galimybės” veikloje, užmegzti svarbūs darbiniai kontaktai su Latvijos, Suomijos, Čekijos, Islandijos, Olandijos ir kitų šalių kolegomis.
 • 2019 m. sausio 8-9 d. LIFE integruotojo projekto komanda pakvietė Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojus iš arčiau susipažinti su „Natura 2000“ tinklo idėja bei turtingu Lietuvos gamtos paveldu, nacionaline saugomų teritorijų sistema, pagrindine gamtos apsaugos teisine baze ir šalies įsipareigojimais ES. Pristatytas „Naturalit“ projekto vaidmuo užtikrinant sėkmingą „Natura 2000“ tinklo veikimą Lietuvoje.
 • 2019 m. gegužę vyko „Europarc“ federacijos Nordic – Baltic sekcijos susitikimas, kuriame saugomų teritorijų specialistai iš Šiaurės ir Baltijos šalių buvo supažindinti su „Naturalit“ veiklų progresu bei įgyvendinimo iššūkiais.
 • 2019 m. birželio 10-14 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro atstovas dalyvavo Lietuvos gamtos fondo įgyvendinamo LIFE projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ komandos organizuotoje mokomojoje išvykoje į Švedijos karalystę. Gamtosaugos ekspertas entomologas Švedijoje dalinosi patirtimi su šioje šalyje vykdomų niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma barnabita) ir kitų saproksilinių rūšių tyrimų, apsaugos ir buveinių atkūrimo projektų atstovais.
 • 2019 m. liepos pabaigoje projekto komanda pakvietė žiniasklaidos atstovus dalyvauti Dūkštų ąžuolyne vykdytame europinio plačiaausio vasaros monitoringe.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn. projekto komanda Nemuno kilpų regioniniame parke sukvietė Lietuvos, Latvijos ir Estijos gamtos apsaugos institucijų ir būsimų LIFE integruotųjų projektų atstovus pasidalinti gerąja patirtimi ir naujienomis „Natura 2000“ valdymo srityje. Tai pirmasis „Naturalit“ organizuotas tarptautinis renginys šalyje.
 • 2019 m. rugsėjo mėn. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro gamtosaugos ekspertai dalyvavo Suomijoje vykusiame mokomajame seminare, kuriame domėjosi įvairiais nuotolinio stebėjimo metodais, padedančiais atlikti retų ir atokiai gyvenančių rūšių monitoringą, kai tai sunku įgyvendinti įprastais metodais.
 • 2019 m. rugsėjį, bendradarbiaujant su „Interreg“ programa, vyko į patirties mainų kelionė po Latviją ir Lietuvą. Jos metu Latvijoje projekto atstovai susipažino su Cenu tyrelio pelke bei Kemeri nacionalinio parko pelkėse vykdytų vandens lygio atkūrimo darbų rezultatais, su kolegomis aptarė pasirinktas priemones ir jų pasirinkimo motyvus, apžiūrėjo monitoringui pasirinktus pelkės plotus bei stebėsenai naudojamus įrenginius. Lietuvoje išbandyti vandens lygio atkūrimo sprendiniai buvo apžiūrėti lankantis Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate bei Gražutės regioniniame parke plytinčioje Puščios pelkėje.
 • 2019 m. projekto įgyvendinimo sėkmės istorijos bei pirmieji iššūkiai pristatyti Europarc federacijos konferencijoje Latvijoje. Čia taip pat įgyta žinių, reikalingų projekto veiklų, susijusių su pelkių atkūrimu, įgyvendinimui. Sužinota, kokiais būdais lengviau bendradarbiauti su politikais ir kaip pasirinkti tinkamą strategiją, susipažinta su kitų šalių patirtimi puoselėjant draugiškus aplinkai verslo modelius, gamtosauginio švietimo renginių pavyzdžiais, inovatyviais saugomų teritorijų pritaikymo lankymui projektais, pasisemta gamtinio turizmo plėtros idėjų.
 • 2019 m. spalio 17 d. projekto atstovai dalyvavo Europos Komisijos organizuotoje konferencijoje „Farming for Biodiversity: Building on know-how from the results-based pilots“, kurioje susipažino su Airijoje, Ispanijoje, Rumunijoje ir Jungtinėje Karalystėje taikomomis į rezultatą orientuotomis agrarinės aplinkosaugos priemonėmis, kurios grindžiamos tuo, kad išmokos ūkininkams skiriamos už jų valdose pagerėjusią biologinės įvairovės būklę. Užmegzti svarbūs darbiniai kontaktai.
 • 2019 m. spalio viduryje Briuselyje vyko diskusija įvairiais „Natura 2000“ valdymo klausimais, kur kartu su kitų šalių LIFE programos projektų koordinatoriais dalyvavo ir „Naturalit“ projekto atstovai.
 • 2019 m. lapkričio 12 d. Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojams bei projekto partneriams buvo pristatytos naujausios žinios apie miško ekosistemas, į senąsias gamtotvarkos praktikas žvelgiant nauju moksliniu požiūriu. Daugiau nei pusė šimto renginio dalyvių kėlė klausimus apie gamtos ir žmogaus interesų derinimą, tvarios miškininkystės reikšmę, atsidavimą darbui. Dalyvių susidomėjimo sulaukė ir renginio metu parodyto dokumentinio filmo „Sengirės“ kūrėjas M. Survila, pasidalinęs mintimis apie filmo idėjos priešistorę, kūrimo procesą, sėkmės istoriją, ateities planus.
 • 2019 m. lapkričio pabaigoje vyko konferencija „CartoCon 2019“, kurios tikslas – stiprinti Lietuvos kartografijos, geografinės informacijos sistemų ir technologijų bei nuotolinių tyrimų sričių mokslininkų bei versle dirbančių tyrėjų bendradarbiavimą ir gerinti jų informuotumą. Metodinio-analitinio centro ekspertas Giedrius Vaivilavičius pristatė dalyviams atviro kodo GIS panaudojimo galimybes nustatant EB svarbos rūšių ir buveinių apsaugos tikslus „Natura 2000“ teritorijų lygmeniu. Konferencijos metu iš anksto užsiregistravę dalyviai turėjo galimybę dalyvauti ir QGIS seminare. Jo metu buvo gyvai demonstruojama, kaip susikurti duomenų bazę – nuo pirmojo duomenų įrašo iki galutinio žemėlapio.
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai
 • 2020 m. sausio 22-23 d. vyko EK organizuotas darbinis seminaras „Rezultatais grindžiamų išmokų priemonių (RBPS) dizainas, įgyvendinimas ir integravimas į žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginius planus”. Šio susitikimo metu gautos žinios ypač naudingos įgyvendinant projekto veiklas, susijusias su gamtosaugos priemonių integracija į žemės ūkį. Renginyje susipažinta su rezultatais grindžiamų išmokų už biologinę įvairovę schemomis, pagrindiniais jų aspektais (įgyvendinimu, rezultatų kontrole ir tikrinimu, ekonomiškumu ir pan.) bei platesnio taikymo galimybėmis ES šalyse narėse po 2020 m.
 • 2020 m. vasario 4-5 d. Briuselyje projekto atstovai dalyvavo EK surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Miškai biologinei įvairovei ir klimatui“. Konferencijos metu vyko diskusijos apie miškų vaidmenį saugant biologinę įvairovę ir švelninant klimato kaitos pasekmes, miško pažeidžiamumą ir adaptacijas klimato kaitai, pasaulio miškų išsaugojimą ir atstatymą, miškininkystės praktikas ir finansavimą siekiant skatinti didelės biologinės įvairovės miškus. Taip pat pristatyta naujoji miškų informacinė sistema FISE.
 • 2020 m. balandį sukurtas „Naturalit“ Youtube kanalas, kuriame talpinami pažintiniai vaizdo klipai apie visoje Europoje saugomas gyvūnų rūšis ir gamtines buveines, taip pat mokomoji medžiaga saugomų teritorijų specialistams, ekologams. Gegužės mėnesį pradėtas bendradarbiavimas su aplinkosaugos temai skirtu portalo „Delfi“ polapiu „Grynas“, o lapkritį – su portalo 15min.lt projektu „Mokykla“ ir polapiu „Žalias“.

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.