Projekto Veiklos

Projekto veiklos

Projekto metu planuojame detalizuoti apsaugos tikslus „Natura 2000“ tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, pagal nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims. Taip pat siekiame gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant „Natura 2000“ tinklo teritorijas, užtikrinti biologinės įvairovės apsaugos tikslų įtraukimą į kitas politikos kryptis, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo sektorius. Siekiant šių tikslų numatyta įgyvendinti 50 skirtingų veiklų, kurios viena kitą papildydamos prisidės prie Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos (angl. Action Framework, toliau – PAF) – nacionalinio strateginio dokumento „Natura 2000“ teritorijoms – įgyvendinimo.

A.1 Apsaugos tikslų nustatymas „SMART“ principu ir palankios apsaugos būklės kriterijų identifikavimas

Siekiant užtikrinti kokybiškesnį Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralių buveinių ir saugomų gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimo priemonių planavimą, tinkamai įvertinti šių priemonių veiksmingumą bei nustatyti realią saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę, numatyta nustatyti konkrečius, išmatuojamus, realius, apibrėžtus laike „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus nacionaliniu ir vietovių lygmeniu. Šiam tikslui pasiekti suplanuota inventorizuoti ne mažiau kaip 27 šiuo metu mažai žinomas Europos Bendrijos svarbos rūšis Lietuvoje, identifikuoti jų apsaugai svarbias teritorijas, taip užtikrinant Paukščių bei Buveinių direktyvų įgyvendinimą.

Atsakingasis partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Kiti dalyvaujantys partneriai: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

A.2 Gamtotvarkos planavimo proceso peržiūra ir tobulinimas

Bus įvertinta jau sukaupta gamtotvarkos planų rengimo patirtis, ypatingą dėmesį skiriant planų turiniui ir paskirčiai, jų teisiniam statusui bei parengimui reikalingiems ištekliams. Taip pat bus apibendrintos kylančios problemos ir geroji praktika bei parengti konkretūs gamtotvarkos planavimo proceso tobulinimo siūlymai, sudarant sąlygas perkelti procedūras į elektroninę erdvę. Vėlesniame projekto įgyvendinimo etape, vadovaujantis nauju gamtotvarkos planavimo proceso modeliu, planuojama parengti ne mažiau kaip 20 naujų „Natura 2000“ teritorijų gamtotvarkos planų ir atnaujinti ne mažiau kaip 50 jau patvirtintų.

Atsakingasis partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Kiti dalyvaujantys partneriai: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

A.3 Gamtosaugos priemonių integracijos į nacionalinį žemės ūkio strateginį planą stiprinimas

Atsižvelgiant į novatorišką ES šalių patirtį ir įvertinus tipinių agrarinės aplinkosaugos priemonių trūkumus, bus rengiamos ir diegiamos naujos agrarinės aplinkosaugos priemonės bei teikiami siūlymai, kaip patobulinti jau esamas. Taikydami projekto parengtas į rezultatą orientuotas agrarinės aplinkosaugos priemones ir gaudami atitinkamas išmokas, ūkininkai galės efektyviau prisidėti prie gamtos išsaugojimo žemės ūkio naudmenose. Tai padės užtikrinti didesnį biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir žemės ūkio politikos suderinamumą.

Atsakingasis partneris: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

A.4 Gamtosaugos priemonių integracijos į miškotvarkos planavimo procesą stiprinimas

Miškingose „Natura 2000“ teritorijose, siekiant palaikyti palankią EB svarbos rūšių ir buveinių apsaugos būklę, kyla nemažai problemų dėl miško nuosavybės teisių apribojimų, miško savininkų ir gamtosaugos interesų konflikto, todėl projekto metu planuojama išspręsti teisinio reguliavimo spragas, detalizuojant potencialius interesų konfliktus ir pateikiant galimus jų sprendimo būdus bei priemones.
Siekiant pilnai integruoti „Natura 2000“ tinklo apsaugos aspektus į miškų ūkio valdymo sektorių, bus ieškoma sąlyčio taškų tarp biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių ir miškotvarkos planų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas atviroms miško buveinėms, kurių palanki apsaugos būklė neįmanoma be aktyvių gamtotvarkos priemonių taikymo.

Remiantis tarptautine ir nacionaline moksline patirtimi bei praktiškai išbandant alternatyvias aplinkosaugos priemones Dzūkijos nacionalinio parko miškuose, bus parengti du svarbūs dokumentai: „Europos Bendrijos svarbos miško natūralių buveinių tvarkymo rekomendacijos“ bei „Miškotvarkos planavimo standartai“. Pastarasis dokumentas apims standartines planavimo procedūras kiekvienai EB svarbos buveinei ir rūšiai, priklausomai nuo medyno tipo.

Atsakingasis partneris: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, VĮ Valstybinių miškų urėdija

A.5 Parengiamosios veiklos gamtosaugos priemonių įgyvendinimui pilotinėse teritorijose

Teisinių bei techninių dokumentų parengimas konkrečių gamtosauginių priemonių įgyvendinimui pasirinktose projekto Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionaliniuose parkuose.

Atsakingasis partneris: VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Kiti dalyvaujantys partneriai: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

A.6 Metodinio analitinio centro įsteigimas

Metodinis-analitinis centras prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos buvo įkurtas projekto įgyvendinimo pradžioje, 2018 metais. Jis subūrė didelę patirtį turinčius gamtosaugos ekspertus LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ veiklų ir Prioritetinės veiksmų bendrosios priemonių programos įgyvendinimui.

Pagrindinės Metodinio-analitinio centro užduotys yra rinkti ir analizuoti duomenis apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines, vertinti jų apsaugos būklę, nustatyti „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus ir būtinas apsaugos priemones, tobulinti gamtotvarkos planavimo procesą, peržiūrėti esamus gamtotvarkos planus ir rengti naujus, teikti ekspertinę pagalbą atsakingosioms institucijoms atliekant poveikio aplinkai vertinimus, parengti prioritetinių rūšių apsaugos veiksmų planą, konsultuoti biologinės įvairovės išsaugojimo ir stebėsenos klausimais, užtikrinti gamtotvarkos sąsajas su atitinkamų priemonių įgyvendinimu kituose sektoriuose, ypač žemės ūkyje ir miškininkystėje.

Atsakingasis partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos

C.1 „Natura 2000“ tinklo plėtra ir vientisumo užtikrinimas: teritorijų nustatymas ir žemių išpirkimas

Vadovaujantis Buveinių ir Paukščių direktyvomis, šalyse narėse turi būti steigiamos specialios saugomos teritorijos, kurios sudaro bendrą „Natura 2000“ tinklą. Projektu bus siekiama užbaigti visas būtinas procedūras, kad „Natura 2000“ tinklas Lietuvoje funkcionuotų kaip vientisas ekologinis tinklas. Šiam tikslui pasiekti, numatyta (atlikus reikiamus tyrimus) įtraukti į tinklą naujas vietoves ir tikslinti esamų teritorijų ribas, bei nustatyti būtinas apsaugos priemones.

Tai bus daroma užtikrinant visų suinteresuotųjų subjektų įtraukimą ir aktyvų dalyvavimą priimant sprendimus. Įgyvendinant šias veiklas planuojama išpirkti ne mažiau kaip 100 ha privačios miškų ir žemės ūkio paskirties žemės „Natura 2000“ teritorijose bei pasirašyti ne mažiau kaip 50 apsaugos sutarčių su privačios žemės savininkais, kad jų valdose būtų išsaugotos EB svarbos rūšys ir buveinės.

Atsakingasis partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas

C.2 Pilotinio miškotvarkos plano įgyvendinimas Dzūkijos nacionaliniame parke

Didžioji dalis Dzūkijos nacionalinio parko priklauso „Natura 2000“ tinklui, tačiau dabartinis gamtotvarkos priemonių reglamentavimas nepadeda palaikyti palankios daugelio saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklės. Todėl parko teritorijoje bus įgyvendinamas miškotvarkos projektas su integruotomis skirtingomis gamtotvarkos priemonėmis ir vertinamas jų poveikis apsaugos būklei. Numatomos įvairios miško kraštovaizdžio formavimo priemonės: plyni kirtimai kopų atidengimui ir mozaikinės miško buveinių struktūros formavimui, medžių rūšinės įvairovės didinimas, negyvos medienos kiekio didinimas, kontroliuojamas miško paklotės deginimas borealinių miško buveinių atkūrimui. Šios priemonės padės atstatyti ir pagerinti EB svarbos miško buveinių ir rūšių palankią apsaugos būklę regione.

Atsakingasis partneris: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VĮ Valstybinių miškų urėdija

C.3 Inovatyvių agrarinės aplinkosaugos priemonių ir jų valdymo metodų įgyvendinimas

Išanalizavus geriausias ES šalių praktikas ir pasirinkus Lietuvos sąlygoms tinkamiausius modelius, pilotinėse projekto teritorijose bus įgyvendinamos ir testuojamos novatoriškos agrarinės aplinkosaugos priemonės, stebimas jų poveikis bei teikiami siūlymai nacionaliniam žemės ūkio strateginiam planui. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės aplinkos stebėsenai, planuojamas aktyvus visų suinteresuotųjų subjektų įtraukimas.

Šios veiklos rezultatų pagrindu bus parengti konkretūs pasiūlymai naujų paramos schemų ir metodų integravimui į nacionalinio žemės ūkio strateginio plano naująjį periodą. Taip pat numatoma pateikti konkrečius sprendimus, kaip stiprinti šių priemonių administravimą, įtraukiant į procesą ir saugomų teritorijų administracijas. Siekiant užtikrinti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama biologinės įvairovės išsaugojimui, bus rengiamos naujos bei gerinamos esamos biologinės įvairovės apsaugai skirtos priemonės.
Atsakingasis partneris: VšĮ Baltijos aplinkos forumas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

C.4 Pilno ciklo, reikalingo palaikyti palankią apsaugos būklę pelkių buveinėse, sukūrimas

Siekiant užtikrinti tvarų „Natura 2000“ tinklo teritorijų valdymą, numatoma naudojantis inovatyviausiomis technologijomis atkurti ir palaikyti Žemaitijos nacionalinio parko Užpelkių telmologiniame draustinyje esančią gamtiniu požiūriu vertingą aukštapelkę, kuri sovietmečiu buvo nusausinta ir eksploatuota kasant durpes. Projekto metu bus atkurtas reikiamas vandens lygis bei būdinga augalija, sudarant sąlygas vietoje durpyno atkurti aukštapelkę. Išbandyti metodai galės būti pritaikyti atkuriant ir kitas vertingas Lietuvos pelkes.
Viena iš problemų, su kuria susiduria saugomų teritorijų administracijos, atkurdamos pelkių būklę – tai susidarantis didelis čia augančių nendrių biomasės kiekis, kadangi jį sunku technologiškai apdoroti, o gyvulių šėrimui jis taip pat netinkamas, nes sudėtyje turi mažai maistingųjų medžiagų. Todėl Žemaitijos nacionaliniame parke bus ištestuotas bei pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias ir efektyviausias saugomose teritorijose susidarančios biomasės panaudojimo būdas – įrengtos kompostavimo aikštelės strategiškai patogiose vietose Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje.

Atsakingasis partneris: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

C.5 Gyvulių ganymo, kaip tvaraus ir ekonomiškai perspektyvaus atvirų buveinių tvarkymo būdo, skatinimas

Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų teritorijose numatyta įgyvendinti skirtingas bendradarbiavimo su žemės savininkais ir ūkininkais bei nacionalinių parkų direkcijomis iniciatyvas. Jomis bus siekiama sukurti palankesnę socialinę aplinką gamtos apsaugai, susitarti dėl išskirtinės gamtinės vertės teritorijų tvarkymo ekstensyvaus ganymo būdu. Pasirinktose Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų vietovėse planuojama pagerinti ekologinę atvirų buveinių būklę atkuriant vertingas agrarinio kraštovaizdžio buveines bei sukurti pagrindą gyvulių ganymo tradicijų įsitvirtinimui regione, įrengiant gyvulių ganymo infrastruktūrą, gaivinant piemenavimo tradicijas bei skatinant vietos bendruomenių verslumą.
Atsakingasis partneris: VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Kiti dalyvaujantys partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

C.6 „Natura 2000“ teikiamų ekosisteminių paslaugų vietiniam verslui skatinimas

Projekto metu atkūrus gamtiniu požiūriu vertingą, bet pažeistą gamtos objektą (Grybaulios žuvininkystės tvenkinius) „Natura 2000“ teritorijoje Dzūkijos nacionaliniame parke ir jį pritaikius lankymui, bus skatinamas gamtosaugai palankių verslų – žuvininkystės, gyvulininkystės, gamtinio turizmo – plėtojimas regione. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pagrindu paremta vietos verslo plėtra užtikrins daugialypės socialinės–ekonominės „Natura 2000“ tinklo naudos pripažinimą, o svarbiausia – vietos bendruomenių palaikymą ir dalyvavimą šiame procese.

Atsakingasis partneris: VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

C.7 Gebėjimų ir žinių stiprinimas vystant inovatyvius bioįvairovės saugojimo, populiacijų ir buveinių vertinimo metodus

Siekiant įgyvendinti Biologinės įvairovės strategijos tikslus, bus intensyviai bendradarbiaujama su suinteresuotomis institucijomis Europoje, rengiant inovatyvius biologinės įvairovės apsaugos metodus ir juos adaptuojant Lietuvai. Projekto įgyvendinimo metu bus išanalizuotos Biologinės įvairovės nykimo sustabdymo (No Net Loss)  ir/arba Biologinės įvairovės kompensavimo (Biodiversity Offsetting) koncepcijos. Taip pat bus parengtos nacionalinės gairės šių koncepcijų įgyvendinimui.
Įgyvendinant šią veiklą taip pat bus vystomi, testuojami ir standartizuojami inovatyvūs populiacijų ir buveinių stebėsenos metodai. Pasitelkus pažangiausią techniką ir modeliavimo įrankius, bus atliktas tokių „sunkių monitoringui“ rūšių kaip genių ir pelėdų gausos vertinimas, perinčių ir migruojančių paukščių monitoringas, mažosios musinukės populiacijos vertinimas. Parengti vertinimo metodai rūšims, kurias sunku stebėti dėl jų uždaro gyvenimo būdo atokiose buveinėse, padės gauti daug tikslesnius monitoringo rezultatus ir kartu taupyti ekologų darbo laiką.

Taip pat buveinių būklės pokyčių ir agrarinės aplinkosaugos priemonių monitoringui planuojama išbandyti ir pritaikyti nuotolines stebėsenos priemones. Pasiteisinus šioms distancinėms priemonėms, būtų ieškoma lėšų jų integravimui į agrarinės aplinkosaugos administracinę sistemą, jos taip pat būtų naudojamos buveinių ir gamtotvarkos proceso vertinimui.

Atsakingasis partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

C.8 Gebėjimų stiprinimas

Pagrindiniai šios veiklos tikslai – pagerinti „Natura 2000“ tinklo valdyme dalyvaujančių institucijų personalo kvalifikaciją, sutelkti ekspertines žinias institucinėje sistemoje (taip ji taptų mažiau priklausoma nuo išorinių ekspertų paslaugų) ir sukurti vidinę apmokymų, žinių bei patirties perdavimo sistemą. Veikla skirta su saugomų teritorijų valdymu susijusioms organizacijoms ir bus įgyvendinama organizuojant adaptuotas mokymų programas, vidines stažuotes ir užsienio vizitus.

Atsakingasis partneris: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D. Projekto veiksmų poveikio stebėsena

Viso projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma taikomų gamtosauginių priemonių efektyvumo stebėsena (ypač tokių, kaip naujos agrarinės aplinkosaugos ir miškininkystės priemonės ar inovatyvūs rūšių monitoringo metodai) ir vertinamas projekto veiklų kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai projekto lygmeniu bei viso „Natura 2000“ tinklo mastu. Taip pat bus atliekamas projekto veiklų socialinio ir ekonominio poveikio matavimas, kuris savo ruožtu padės pademonstruoti „Natura 2000“ tinklo teikiamą socialinę ir ekonominę naudą.

Projekto partneriai taip pat bus atsakingi už laiku atliktą Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos (PVBPP) įgyvendinimo stebėseną, užtikrinant visų suinteresuotųjų grupių įtraukimą.

Atsakingasis partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

E.1 Projekto viešinimas, rezultatų sklaida

Šiandienos visuomenėje komunikacija yra labai svarbi darbo dalis. Norint stiprinti ir plėsti „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklą, būtina supažindinti žmones su gamtos vertybėmis ir tinklo teikiama įvairialype socialine ir ekonomine nauda. Suprasdami gamtos teikiamų ekosisteminių paslaugų, tokių kaip švarus geriamasis vanduo, miško gėrybės, apsauga nuo potvynių ir dirvožemio erozijos, klimato kaitos padarinių švelninimas, vertę ir pažindami konkrečias saugomas rūšis, žmonės bus labiau linkę prisiimti tam tikrus nepatogumus dėl ūkinės veiklos ribojimo saugomose teritorijose, palaikys ambicingą aplinkosaugos politiką.

Be to, viešinimo veikla apima ne tik projekto tikslų ir pasiekimų sklaidą, bet ir suteikia galimybę perduoti sukauptas žinias ir patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, taip užtikrinant projekto rezultatų pritaikomumą ir vartojimą platesniu mastu.

Atsakingasis partneris: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Kiti dalyvaujantys partneriai: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

E.2 Visuomenės informavimas apie „Natura 2000“ ekosistemines paslaugas Lietuvoje

Įgyvendinant šią veiklą, bus stiprinamas visuomenės sąmoningumas, susijęs su gamtos ir ypač su „Natura 2000“ tinklo vertybių pripažinimu, įtraukiant tokias tikslines grupes kaip neįgalieji ir vietos bendruomenės. Planuojama plėsti esamą nacionalinių parkų informacinės sistemos apie „Natura 2000“ tinklo teritorijas infrastruktūrą, pritaikant ją žmonėms, turintiems specifinių poreikių. Siekiant pademonstruoti saugomų teritorijų teikiamą naudą vietos bendruomenėms, nacionaliniuose parkuose organizuojami gamtos festivaliai, vykdomas Saugomų teritorijų produkto ženklo plėtojimas ir populiarinimas.
Atsakingasis partneris: VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

E.3 Keitimasis patirtimi ir ryšiai su kitais projektais

Projekto komandos nariai reguliariai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir organizuoja susitikimus Lietuvoje, kad stiprintų savo kvalifikaciją ir pasidalintų gerąja praktika su kitų šalių ekspertais, užmegztų ir palaikytų glaudžius ryšius su kitais LIFE programos integruotaisiais ar gamtosauginiais projektais.

Atsakingasis partneris: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas,  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

F.1 Projekto valdymas ir administravimas

Projekto valdymas – tai neatskiriama sėkmingo projekto įgyvendinimo sąlyga ir sudėtinė proceso dalis, apimanti veiklų bei biudžeto koordinavimo ir kontrolės, socialinių partnerių įtraukimo, projekto eigos stebėsenos, dokumentavimo, veiklos ir finansinių ataskaitų rengimo, veiklų bei biudžeto pakeitimų organizavimo, komunikavimo su Europos Komisija ir jos paskirtąja už projekto administravimą atsakinga institucija bei išorės stebėtojais veiklas.
Atsakingasis partneris: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Kiti dalyvaujantys partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumas, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

F.3 Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programos (PAF) peržiūra

Esminis integruotojo projekto „Naturalit“ tikslas yra įgyvendinti „Natura 2000” tinklui skirtą strateginį dokumentą – Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą. Kadangi ji buvo paruošta ir patvirtinta 2014-2020 m. ES finansiniam periodui, būtina atlikti jos peržiūrą ir atnaujinti ateinančiam periodui, ką yra įsipareigojęs atlikti projektas.

Atsakingasis partneris: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kiti dalyvaujantys partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.