Miškai yra itin svarbi Natura 2000 tinklo dalis. Jie užima apie pusę Natura 2000 tinklo teritorijų ploto ir yra ypač vertingi biologinės įvairovės požiūriu. Čia gyvena gausybė retų, specialiai saugomų ir nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių.

© Neries regioninio parko nuotr.

Miškai taip pat teikia daug svarbių ekosisteminių paslaugų. Jie saugo dirvožemį nuo erozijos ir, palaikydami vandens tekėjimą, reguliuoja vandens baseinus ir vietos hidrologines sistemas. Jie reguliuoja vietos, regiono ir visuotinį klimatą, kaupia anglies dioksidą, saugo vertingus apdulkintojus, grynina orą ir gėląjį vandenį ir apskritai saugo mus nuo įvairių stichinių nelaimių. Miškai taip pat praturtina pramogas, turizmą ir švietimą. Be to, iš miškų gaunama mediena kuria daugeriopą ekonominę naudą.[1] Daugeliui lietuvių miškas tebeturi ir mistinę bei sakralią reikšmę.

Visgi dėl nuolat didėjančio miškų naudojimo ir klimato kaitos jų išlikimui kyla vis didesnė grėsmė. Pavojuje tuo pačiu atsiduria ir gausybė čia prieglobstį radusių saugomų rūšių ir buveinių. Siekiant šį mums visiems brangų turtą apsaugoti, dažnu atveju taikomi įvairūs veiklos apribojimai, dėl ko kyla daug nesusipratimų tarp skirtingų interesų grupių. LIFE integruotojo projekto komanda siekdama išspręsti būtent su Natura 2000 tinklo miškingų teritorijų apsauga susijusius klausimus ėmėsi kurti konstruktyvų suinteresuotųjų pusių dialogą.

Š. m. kovo 22 d. VDU Žemės ūkio akademijos Miško biologijos ir miškininkystės institutas kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra sukvietė socialinius partnerius diskutuoti, prisidėti prie projekto bei realiai išgirsti, kaip Naturalit projektas spręs Natura 2000 tinklo miškų buveinių išsaugojimo ir tvarkymo klausimus. Į kvietimą dalyvauti renginyje atsiliepė įvairių interesų miškų tvarkyme ir valdyme turintys socialiniai partneriai (mokslininkai, miškininkai, gamtosaugininkai, privačių miškų valdytojai, visuomeninių organizacijų atstovai, saugomų teritorijų atstovai, planuotojai ir kt.). Aktyvus dalyvavimas bei renginio dalyvių skaičius parodė, kad buveinių išsaugojimo klausimai miškuose yra aktuali tema. Tai patvirtina ir tendencingas žiniasklaidos dėmesys bei nuolat miškų išsaugojimo tema mirgančios naujienų antraštės.

Renginio pradžioje buvo pristatytas Naturalit projektas bei veiklos susijusios su miškų buveinių apsaugos klausimais. Renginio dalyviai taip pat supažindinti su 2018 m. vykdytos vienos iš projekto veiklų rezultatais ­­- Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemų miško žemėje analize. Vykdytos apklausos duomenys svarbūs išryškinant didžiausias problemas. Jais remiantis formuluojami galimi sprendimai bei teisės aktų pakeitimų pasiūlymai.

Renginyje daug dėmesio skirta gamtotvarkos priemonių planavimo ir vykdymo Europos Bendrijos svarbos miško buveinėse klausimams, diskutuota įvairiais tvarios miškininkystės aspektais, ieškota efektyvaus bendradarbiavimo tarp gamtosaugininkų ir miško naudotojų kūrimo galimybių. Pristatyta ir nauja Naturalit projekto įgyvendinimo metu sukurta gamtotvarkos duomenų bazė www.biomon.lt, kuri pasitarnaus efektyvesniam planavimui, įvairialypei analizei ir sprendimų priėmimui.

Renginio dalyviai taip pat supažindinti su medžių mikrobuveinių koncepcija. Skiriant daugiau dėmesio medžių mikrobuveinėms, būtų įnešta daugiau tvarumo ūkininkavime ir padidintų buveinės vertę bioįvairovei taip pat ir ūkiniuose miškuose. Buvo apžvelgtas ir perėjimo iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką spaudimas miškams, politikos pokyčių ir miškų privatizavimo reakcija bei pasekmės miško gamybai ir miško buveinių išsaugojimui Lietuvoje.

Po pranešimų sesijos vykusios karštos diskusijos išryškino problemas, kurios ne visada yra Naturalit projekto veiklų sferoje, pavyzdžiui, žvėrių daroma žala miškams, kompensacijų dydis ar saugomų teritorijų išskyrimo principai praeityje. Todėl projekto komandai tenka svarbus uždavinys užtikrinti diskusijų tęstinumą bei atvirumą visuomenei.

                         

Kaip bebūtų gaila, tebejaučiama takoskyra tarp valstybinių bei privačių miškų atstovų požiūrio į miškų saugojimo ir naudojimo politiką. Privačių miškų savininkai įprastai kritikuoja saugomų teritorijų sistemą, Natura 2000 išskyrimo principus, Naturalit projektą, kompensacijų dydį, tuo tarpu valstybinių miškų atstovai demonstruoja norą derinti miškų išsaugojimo bei naudojimo funkcijas jų nepriešinant.

Pasak organizatorių, renginys buvo sėkmingas, įvyko susitikimas su socialiniais partneriais, diskusijos ir pranešimai buvo gilūs ir išsamūs.

LIFE integruotasis projektas Naturalit yra atviras – visi norintys gali dalyvauti ir įnešti savo indėlį. Tikimasi, kad ateityje priešpriešos tarp suinteresuotų grupių turėtų mažėti išgryninat ir išaiškinat Naturalit projekto tikslus bei aiškiai apibrėžiant veiklos laukus.

 

 

 

Kviečiame susipažinti su renginio pranešimais!

[1] Tinklas „Natura 2000“ ir miškai / Techninė ataskaita — 2015 – 088 / Europos Komisija, Europos Sąjunga, 2018.