Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su partneriais pradeda įgyvendinti pirmąjį Lietuvoje LIFE integruotąjį projektą. Jo pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos tikslų, stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, bei kiek įmanoma jas atkurti. Projektu siekiama įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą. Tai nacionalinis strateginis dokumentas Natura 2000 teritorijoms. Jame numatytos konkrečios biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo priemonės bei galimi finansavimo šaltiniai.

Integruotasis projektas – įrankis strateginių tikslų įgyvendinimui

Integruotasis projektas nebus panašus į iki šiol Lietuvoje vykdytus “tradicinius“ LIFE programos projektus. Tai instrumentas, suteiksiantis galimybę nacionaliniu mastu įgyvendinti prioritetinius veiksmus aplinkosauginėje srityje mobilizuojant atitinkamus ES ir nacionalinius finansavimo šaltinius ir taip įvykdyti valstybės narės įsipareigojimus. Lietuvos partnerių 2017 metais parengta integruoto projekto paraiška, sėkmingai praėjusi visas Europos Komisijos vertinimo procedūras, pateko tarp 8 Europos Sąjungos šalių, gavusių LIFE programos paramą aplinkos strategijų ar veiksmų planų įgyvendinimui dideliu teritoriniu mastu. Tokio tipo projektas – pirmasis Baltijos šalyse. Jo įgyvendinimo metu patirties bus semiamasi iš šioje srityje jau patyrusių Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Danijos, Italijos ir kt. kolegų.

Projekto metu planuojama detalizuoti konkrečius apsaugos tikslus Natura2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims. Gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą. Užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir kitų politikos krypčių, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo tikslų sinergiją. Taip pat kuo labiau padidinti tų tikslų suderinamumą. Stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant Natura2000 tinklo teritorijas.

Išskirtinė pridėtinė vertė

Natura 2000 yra pats didžiausias saugomų teritorijų tinklas pasaulyje, siejamas su gamtos vertybių išsaugojimu Europos Sąjungos šalyse, siekiant, kad žmonija, augalija ir gyvūnija gyventų darniai. Pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus Natura 2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti. Būtina nuolat stebėti šių teritorijų ir jose saugomų buveinių bei rūšių būklę. Biologinė įvairovė svarbi ne tik pati savaime. Ji atlieka visuomenei svarbias ekosistemos funkcijas, kurios turi didelę ekonominę ir socialinę vertę.

LIFE programos integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT) pradėtas įgyvendinti š.m. sausio 1 d. Jo trukmė 10 metų. Didžiąją dalį jam įgyvendinti reikiamų lėšų (17 000 044 eur) sudarys ES programos LIFE parama (10 200 026 eur). Likusi suma bus skirta iš valstybės biudžeto lėšų. Projektą įgyvendins Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su partneriais: Aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ Baltijos aplinkos forumu, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutu, VĮ Varėnos miškų urėdija ir VĮ Druskininkų miškų urėdija.