Siekdama stiprinti biologinei įvairovei ūkininkavimo srityje skirto ES finansavimo aplinkosauginį veiksmingumą Lietuvoje, Naturalit komanda kartu su užsienio ekspertais parengė ES geriausių inovatyvių agrarinės aplinkosaugos priemonių ir rekomendacijų apžvalgą. Studijoje analizuojami Europos, Australijos ir Šiaurės Amerikos išmokų ūkininkams iš nacionalinių Kaimo plėtros programų gerosios praktikos pavyzdžiai, pagrįsti pasiektu gamtosauginiu rezultatu, o ne vien tvarkymo reikalavimų įvykdymu.

© NVO Baltijos aplinkos forumas nuotr.

Pastebėta, kad dauguma Lietuvoje taikomų agrarinės aplinkosaugos priemonių nėra specialiai pritaikytos konkrečių objektų (t.y. konkrečių saugomų rūšių ir buveinių) išsaugojimui, bet jomis siekiama bendresnių gamtosauginių tikslų, pvz., sumažinti žemės naudojimo intensyvumą. Be to, pagal biologinės įvairovės išsaugojimo paramos schemas tvarkomos teritorijos yra gana mažos ir išsklaidytos visoje šalyje. Taigi maža koncentracija mažai veikia prioritetinėse srityse. Studijoje pabrėžiama, jog Lietuvoje taikomos paramos schemos yra daugiausiai orientuotos į procesą, todėl nesant ryšio tarp vykdomų priemonių ir saugomų rūšių ar buveinių išsaugojimo rezultatų, šios pastangos suteikia mažai naudos ir neduoda elgesio ilgalaikio pokyčio. Remiantis atlikta inovatyvių agrarinės aplinkosaugos priemonių analize siūloma gerinti Lietuvos Kaimo plėtros programoje numatytų priemonių turinį, koncentravimą į tikslines vietoves ir jų kokybišką įgyvendinimą, t.y. labiau orientuoti veiksmus į konkrečių rūšių ir jų buveinių išsaugojimo pasiekimus.

Studijoje detaliai apibrėžiami rezultatais pagrįsti metodai ir bendradarbiavimas, pateikiami inovatyvių schemų kūrimo ir įgyvendinimo elementai, mokėjimų, administravimo ir stebėsenos principai, nurodomi sėkmės kriterijai. Atkreipiamas dėmesys, kad visgi daugeliu atvejų sėkmę lemia glaudus ir pasitikėjimu grįstas ūkininkų, vietos bendruomenių, gamtosaugos grupių ir valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Šiuo metu šių gerosios praktikos pavyzdžių pagrindu rengiami konkretūs agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymo Lietuvai pasiūlymai. Projekto metu atlikus šių priemonių bandomąjį įgyvendinimą pilotinėse teritorijose, bus pateikti ir konkretūs siūlymai dėl inovatyvių agrarinės aplinkosaugos priemonių įtraukimo į Lietuvos kaimo plėtros programą naujajame finansiniame periode.

Su atlikta ES šalių agrarinės aplinkosaugos priemonių gerosios praktikos analize galima susipažinti ČIA.

 

Susiję įrašai:

Agrarinės aplinkosaugos įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės

https://naturalit.lt/aptartos-inovatyviu-agrarines-aplinkosaugos-priemoniu-taikymo-lietuvoje-galimybes/