Gamtosaugos priemonių integracija į miškotvarką

Miškai suteikia prieglobstį daugeliui retų ir nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių, todėl „Natura 2000“ tinklo teritorijos apima gamtiškai vertingiausius ir natūraliausius miškus. Kaip ir žemės ūkio paskirties žemės plotuose, taip ir miškingose „Natura 2000“ teritorijose žemių savininkai yra skatinami užtikrinti tvarų jų naudojimą bei prisidėti prie jose aptinkamų gamtinių vertybių išsaugojimo.

Dėl esamo miško žemės teisinio reglamentavimo nelankstumo, kai kuriuose „Natura 2000“ tinklui priklausančiuose miškuose neįmanoma atkurti ir palaikyti palankios buveinių apsaugos būklės.

Todėl siekiame integruoti „Natura 2000“ tinklo apsaugos tikslus į miškų ūkio valdymo sektorių. Šioje veikloje numatyti veiksmai:

 • Nustatyti ir apibūdinti probleminius atvejus „Natura 2000” tinklui priklausančiuose valstybiniuose ir privačiuose miškuose, kur palankios apsaugos būklės valdymas yra ribotas dėl teisinės bazės nelankstumo;
 • Įvertinti probleminių atvejų mastą „Natura 2000” tinklo teritorijose nacionaliniu lygiu, pasitelkiant GIS metodus, ir nustatyti visas buveines ir EB svarbios rūšis, kurių palanki apsaugos būklė nepalaikoma dėl nacionalinės teisinės bazės spragų;
 • Parengti siūlomus įstatyminės bazės pakeitimus ir juos pateikti atsakingosioms institucijoms;
 • Parengti metodines miško buveinių tvarkymo rekomendacijas ir miškotvarkos planavimo standartus, kuriuose gamtos apsaugos priemonės būtų integruotos į miškotvarkos planavimo procesą. Rengiant dokumentus numatoma analizuoti mokslinę literatūrą, perimti geriausią kitų Europos šalių patirtį ir įgyvendinti bandomąjį gamtotvarkos planą Dzūkijos nacionaliniame parke, patikrinant siūlomų priemonių efektyvumą saugomoms buveinėms.
2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
 • 2018 m. atlikta ekspertinė apklausa bei parengta Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemų miško žemėje analizė.
 • 2018 m. spalį surengta mokomoji išvyka į Lenkiją bei Vokietiją, siekiant pamatyti gerų miško buveinių tvarkymo pavyzdžių.
 • 2019 m. kovą pradėtas vertinimas, siekiant nustatyti gamtotvarkos darbų vykdymo problematiką miškingose „Natura 2000“ teritorijose. Yra siekiama identifikuoti problematinių atvejų mastą, kuriuose šiuo metu dėl teisės aktų reikalavimų negalima vykdyti reikiamų gamtotvarkos priemonių ir taip neužtikrinama palanki apsaugos būklė. Pirmieji rezultatai pristatyti diskusijos su šios srities ekspertais metu 2019 m. lapkričio 21 d.
 • 2019 m. balandžio mėn. suorganizuotas mokomasis seminaras apie specifinę gamtotvarkos priemonę – kontroliuojamą miško paklotės deginimą Vakarų taigos ir Kerpinių pušynų buveinių atkūrimui.
 • 2019 m. birželį vykusios mokomosios kelionės metu susipažinta su Suomijos ir Švedijos EB saugomų buveinių tvarkymo patirtimi.
 • 2019 m. lapkričio 12 d. vykusiame projekto veiklų viešinimo renginyje socialiniams partneriams pristatytos naujausios žinios apie miškų ekosistemų svarbą ir jų tvarkymo metodus.
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai
 • 2020 m. pradžioje parengta pirmoji laikinoji EB svarbos miško buveinių tvarkymo rekomendacijų versija visiems 13 Lietuvoje sutinkamų miškų buveinių tipų. Darbinė versija buvo intensyviai tobulinama su projekto partneriais ir Lietuvos ekspertais visą pavasarį ir vasarą.
 • 2020 sausio 10 d. pabaigta rengti ataskaita apie atliktos GIS analizės rezultatus, kurioje apibendrintas teisinių problemų mastas, valdant ir tvarkant „Natura 2000“ tinklui priklausančius miškus. Analizės rezultatai pristatyti projekto partneriams per metinį susitikimą, kuris vyko 2020 m. sausio 16 d. Trakuose.
 • 2020 m. vasario 28 d. LR prezidentūroje vykusioje konferencijoje „Lietuvos miškai po 2020 metų“ projekto ekspertai pasidalijo naujausiu moksliniu požiūriu į miškus.
 • 2020 m. gegužės 29 d. vyko projekto ekspertų, Aplinkos ministerijos Miškų politikos ir Gamtos apsaugos politikos grupių specialistų bei Valstybinės miškų urėdijos atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartos miškų buveinių apsaugos „Natura 2000“ teritorijose teisinės problemos. Po susitikimo buvo atlikta Miškų įstatymo analizė ir pasiūlyti penki preliminarūs įstatymo pakeitimai. Pakeitimų projektas pateiktas LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui.
 • Remiantis ES svarbos miško buveinių tvarkymo rekomendacijomis, parengti ir su Valstybinių miškų urėdija bei jos regioniniais padaliniais birželio pabaigoje aptarti preliminarūs technologiniai modeliai gamtotvarkos priemonių testavimui Dzūkijos nacionaliniame parke. Atliktas atrinktų tyrimų barelių monitoringas (iš viso 189 kompleksiniai tyrimų bareliai, skirti įvertinti bandomas gamtotvarkos priemones). Nutarta, kad VDU ŽŪA ekspertai kartu su Dzūkijos nacionaliniu parku parengs gamtotvarkos planą, kuriuo įtrauks numatytas priemones į bendrą Valstybinių miškų valdymo projektą. Tai bus vykdoma per projekto C.2 veiklą.
 • 2020 m. rugpjūčio 11 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) surengtas seminaras, skirtas aptarti naują darbinę „EB svarbos miško natūralių buveinių tvarkymo rekomendacijų“ versiją. Seminare dalyvavo atstovai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinių miškų urėdijos, Gamtos tyrimų centro, Valstybinės miškų tarnybos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų.
 • 2021 m. kovo 9 dieną projekto socialiniams partneriams, miškininkams ir visuomenei pristatytos EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijos. Rekomendacijos buvo pateiktos LR aplinkos ministerijai, idant būtų integruotos į dabartinę teisinę bazę.
 • 2021 m. kovo 17 dieną Lietuvoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Ugnies vaidmuo miško ekosistemoje. Kontroliuojamas deginimas kaip gamtotvarkos priemonė“. Šią Lietuvoje dar mažai pažįstamą ir tik pradedamą tyrinėti sritį pristatė užsienio ekspertai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Švedijos, Suomijos ir Latvijos, taip pat ugnies ekologijos ir gaisrų istorijos tyrimus Lietuvoje atliekantys Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos mokslininkai. Į nuotolinę erdvę perkeltas renginys sulaukė didžiulio vietinio ir tarptautinio susidomėjimo – konferencijoje dalyvavo per 300 įvairių sričių specialistų iš Lietuvos, taip pat gamtosaugos ekspertai iš 36 pasaulio valstybių ir net penkių žemynų.
 • 2021 m. kovo 22 dieną visuomenei buvo pristatyta „Vilmorus“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie miškų valdymo politiką. Reprezentatyvi apklausa parengta „Naturalit“ projekto užsakymu, prasidedant strateginiam Nacionalinio miškų susitarimo procesui. Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie skirtingas miškų apsaugos priemones.
 • Nuo 2021 m. vasaros iki metų pabaigos trys projekto ekspertai – prof. Gediminas Brazaitis, dr. Žydrūnas Preikša ir dr. Vitas Marozas iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos – dalyvavo Nacionalinio miškų susitarimo procese. Jie teikė pasiūlymus, kaip patobulinti teisinę bazę miško ekosistemų būklei gerinti. Ekspertai ir toliau dalyvauja bendroje veikloje, kuriant ateities miško viziją ir detalius sprendimus, kuriuos tikimasi baigti iki 2022 m. vidurio.
 • 2021 m. vasarą LR aplinkos ministerijai buvo nusiųsti pasiūlymai dėl teisės aktų pakeitimų, kurie leistų naudoti kontroliuojamą deginimą kaip atitinkamų miško buveinių tvarkymo priemonę, padedant atsikurti būdingoms rūšims ir miško struktūrai. Tikimasi, jog teisės aktų pataisos bus baigtos iki 2022 m. antros pusės.
2022-2023 m. (III projekto fazės) rezultatai

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.