Gamtotvarkos planavimas – proceso tobulinimas ir planų rengimas

Siekiant išsaugoti retas, nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, augalų bendrijas ir natūralias gamtines buveines, rengiami gamtotvarkos planai. Jie numato konkrečias priemones, padedančias atkurti saugomų rūšių populiacijas bei gerinti buveinių būklę. Vis dėlto, gamtotvarkos planavimo procesas šiuo metu yra nepakankamai efektyvus: vyksta per lėtai, reikalauja didelių administracinių išteklių, o jo teisinis reglamentavimas sudėtingas. Stokojama integralaus strateginio požiūrio. Todėl projekto metu telkiamos pastangos šiam procesui peržiūrėti ir tobulinti.

Pagrindinės veiklos šioje srityje apima:

 • Sukauptos gamtotvarkos planų rengimo patirties vertinimą, ypatingą dėmesį kreipiant į planų turinį ir paskirtį, teisinį statusą, jų parengimui reikalingus išteklius, persidengimą su panašaus pobūdžio gamtos apsaugos dokumentais, kylančias problemas bei gerosios praktikos pavyzdžius;
 • Konkrečių gamtotvarkos planavimo proceso tobulinimo siūlymų rengimą, sudarant sąlygas jį perkelti į elektroninę erdvę, kad būtų palengvintos gamtotvarkos planų koordinavimo ir tvirtinimo procedūros, sudaryta galimybė juos atnaujinti realiu laiku įvykus bet kokiems pokyčiams;
 • Ne mažiau kaip 20 naujų „Natura 2000“ teritorijų gamtotvarkos planų parengimą ir ne mažiau kaip 50-ies jau patvirtintų planų atnaujinimą pagal naująjį gamtotvarkos planavimo proceso modelį.
2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
 • 2018 m. atlikta ekspertinė apklausa siekiant surinkti informaciją apie gamtotvarkos planavimo procesą ir jo tobulinimo poreikį.
 • 2019 m. vasarį sukurta gamtotvarkos planų duomenų skaitmeninė bazė biomon.lt, surengtas pirminių gamtotvarkos proceso tobulinimo idėjų pristatymas ir aptarimas su socialiniais partneriais. Biomon.lt – tai VSTT žinybinė duomenų bazė, apimanti pagrindinius biologinės įvairovės tyrimų ir tvarkymo duomenų rinkimo modulius. Duomenų bazė apima valstybinio monitoringo duomenų apie rūšis ir buveines surinkimą, apsaugos tikslų rengimą, retų rūšių ir buveinių inventorizaciją, gamtotvarkos duomenų rinkimą, stambių plėšrūnų registraciją, sumedžiotų vilkų duomenis, žvėrių apskaitą pagal pėdsakus sniege, stumbrų apskaitos duomenis.
 • 2019 m. vasarį Aplinkos ministerijai pateiktas siūlymas dėl gamtotvarkos planų aprašo pakeitimo, siekiant užtikrinti gamtotvarkos planų tęstinumą.
 • 2019 m. gegužę parengta studija gamtotvarkos planavimo proceso įvertinimui ir proceso tobulinimui.
 • 2019 m. spalio 3 d. numatomi proceso pokyčiai pristatyti saugomų teritorijų specialistams ir socialiniams partneriams.
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai
 • 2020 m. birželio 9 dieną Aplinkos ministerijai derinimui pateikta gamtotvarkos planavimo proceso struktūrinė schema, reikalinga norint toliau vystyti skaitmeninę duomenų bazę biomon.lt. Schema susijusi su strateginių planų saugomose teritorijose (įskaitant ir gamtotvarkos planų) aprašu, kuris dar derinamas su Aplinkos ministerija. Todėl ir schema ateityje gali būti tobulinama.
 • 2020 m. gegužę pasirinktos šešios „Natura 2000“ teritorijos naujų gamtotvarkos planų rengimui. Atrenkant teritorijas buvo remiamasi gamtotvarkos prioriteto nustatymo metodologija, taip pat atsižvelgiama į tai, koks yra tos saugomos teritorijos statusas, ar jau yra paruošti jos planavimo dokumentai. Pradėtas planų rengimo etapas.
 • 2020 m. birželį atrinktos pirmosios penkios „Natura 2000“ teritorijos gamtotvarkos planų atnaujinimui ir pradėtas atnaujinimo etapas.
 • 2020-06-09 po peržiūros etapo LR aplinkos ministerijai pateikta gamtotvarkos planavimo proceso struktūrinė schema. Ši schema yra pagrindas kuriant modernų IT įrankį gamtotvarkos procesui supaprastinti ir perkelti į elektroninę erdvę.
 • 2021-09-08 VSTT Metodinio analitinio centro (MAC) ekspertai dalyvavo Latvijos LIFE projekto organizuotame webinare „Natura 2000 teritorijų gamtotvarkos planavimo procesas – patirties mainai tobulinant Natura 2000 tinklo valdymą“. MAC ekspertai pristatė pranešimą apie Natura 2000 teritorijų gamtotvarkos planavimo procesą Lietuvoje, planavimo sistemos supaprastinimo ketinimus, GIS ir IT naudojimą planuojant tvarkymą. Ekspertai dalyvavo diskusijose su Latvijos, Suomijos, Slovėnijos ir Čekijos atstovais.
 • Per antrąją projekto fazę buvo atrinkta 18 „Natura 2000“ teritorijų, kurių esamas apsaugos lygis yra nepakankamas, gamtotvarkos planams rengti arba peržiūrėti. Pasirinktose teritorijose buvo atlikti teritorijų tyrimai, duomenų rinkimas, gamtotvarkos priemonių planavimas. Atlikus „Natura 2000“ teritorijų įvertinimą, parengta/atnaujinta 17 gamtotvarkos planų projektų.
2022-2023 m. (III projekto fazės) rezultatai

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.