Gebėjimų stiprinimas

„Natura 2000“ tinklo išsaugojimui itin svarbus profesionalus ir veiksmingas saugomų teritorijų valdymas.
Todėl gebėjimų stiprinimo veiklos tikslas yra žymiai pagerinti visų „Natura 2000“ tinklo valdyme dalyvaujančių institucijų darbuotojų kvalifikaciją, sutelkti ekspertines žinias institucinėje sistemoje, kad ji būtų mažiau priklausoma nuo išorinių ekspertų paslaugų. Kritiškai svarbu, kad saugomų teritorijų specialistai gebėtų kokybiškai atlikti EB svarbos rūšių ir buveinių monitoringą, jų apsaugos būklės stebėseną.

Kartu atsakingosioms institucijoms svarbu suteikti pakankamai žinių, kaip optimizuoti „Natura 2000“ tinklo valdymą Lietuvoje. Projekto veiklos šioje srityje apima:

 • Vidinių mokymų saugomų teritorijų sistemos specialistams organizavimą tokiomis temomis kaip poveikio aplinkai vertinimas, gamtotvarkos planų rengimas, GIS taikymas gamtos apsaugai, saugomų rūšių monitoringas, gamtosaugos priemonių efektyvumo vertinimas, agrarinės aplinkosaugos priemonių efektyvumo vertinimas ir kt.;
 • Mokomųjų vizitų užsienyje organizavimą, kurių metu įgytos žinios apie kitų ES šalių gerąją patirtį miškų valdymo, agrarinės aplinkosaugos, inovatyvių gamtos apsaugos ir monitoringo priemonių, saugomų teritorijų valdymo ir kitose projektui aktualiose srityse perduodamos visai saugomų teritorijų sistemai;
 • Vidinės apmokymų, žinių bei patirties perdavimo sistemos kūrimą. Sistemos tikslas – projekto metu įgytos patirties sklaida saugomų teritorijų institucinės sistemos viduje bei sąlygų, kad sistemoje sukauptų ekspertinių žinių išlaikymas ir perdavimas taptų įprasta praktika, sudarymas.
2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
Vidiniai mokymai:

 • 2019 m. sausio 29 d. vyko mokymai, skirti supažindinti saugomų teritorijų specialistus su GIS technologijų taikymu praktikoje vykdant tyrimus, planuojant gamtotvarkos priemones ir kt.
 • 2019 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. vyko derybinių ir konfliktinės situacijos valdymo įgūdžių mokymai. Įgūdžiai bus reikalingi viso projekto metu, sudarant „Natura 2000“ teritorijų apsaugos sutartis su privačių žemių savininkais, organizuojant naujų saugomų teritorijų steigimą, žemės išpirkimą, sudarant gamtotvarkos sutartis su žemės savininkais.
 • 2019 m. balandžio 24-25 d. Dzūkijos nacionaliniame parke vyko pirmoji kalibracinių mokymų, susijusių su buveinių monitoringu, sesija. Pagrindinis šių mokymų tikslas – apmokyti specialistus (botanikus) atlikti EB svarbos buveinių monitoringą ir taip užtikrinti tinkamą „Natura 2000“ buveinių stebėseną, surenkamų duomenų patikimumą bei vieningą pateikimą.
 • Antroji mokymų sesija įvyko 2019 m. birželio 19-20 d. Žemaitijos nacionaliniame parke. Antrajame mokymų etape dalyviai kėlė gamtinių buveinių kartografavimo metu iškilusius klausimus, dalijosi praktikos patirtimi.
 • Trečioji sesija suorganizuota 2019 m. spalio 25 d. Vilniuje. Jos metu dėmesys skirtas samanų bei viksvuolinių augalų ekologijai ir biologijai, specialistų supažindinimui su kitais šių augalų dėsningumais, aktualiais stebėjimų vykdymui ir atpažinimui. Šių mokymų metu taip pat pristatyti elektroninės duomenų formos pildymo principai, augalų klasifikatoriaus rengimo klausimai. Praktinės dalies metu dalyviai turėjo galimybę su ekspertais aptarti savo surinktų augalų pavyzdžius, išskirti pagrindinius jų požymius bei ypatybes, svarbias rūšių atpažinimui, diskutuoti monitoringo metodikos tema.
 • 2019 m. balandžio 30 d. įvyko mokomasis seminaras „Gamtotvarkinė priemonė – miško kontroliuojamieji gaisrai“. Mokymai organizuoti rengiantis parko teritorijoje įgyvendinti LIFE integruotojo projekto parengtą bandomąjį miškotvarkos projektą su integruotomis skirtingomis gamtotvarkos priemonėmis, tarp kurių numatyti ir kontroliuojamas miško paklotės deginimas borealinių miško buveinių atkūrimui. Seminaro metu savo patirtimi dalijosi profesorius Charles Ruffner iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
 • 2019 m. liepos 2 – 3 d. Kurtuvėnuose vyko valstybinio šikšnosparnių monitoringo mokymai saugomų teritorijų specialistams. Mokymai organizuoti siekiant padėti saugomų teritorijų specialistams pasiruošti atlikti kūdrinio pelėausio ir europinio plačiaausio monitoringą šių rūšių apsaugai išskirtose „Natura 2000“ teritorijose. Mokymų metu dalyviai kartu turėjo puikią progą pagilinti žinias bei įgūdžius identifikuojant ir kitas šikšnosparnių rūšis.
 • 2019 m. rugpjūčio 7 – 8 dienomis Taujėnų – Užulėnio miškuose saugomų teritorijų specialistai gilino žinias ir stiprino praktinius įgūdžius vykdant plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro valstybinį monitoringą. Mokymų dalyviai, išklausę teorinę programą, dirbo grupelėmis ir konsultavosi su šioje srityje dirbančiais patyrusiais specialistais. Atskiras dėmesys mokymų metu buvo skirtas Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje naujai įtrauktai privalomai lizdų paieškos daliai.
 • 2019 m. spalio 2 d. saugomų teritorijų specialistams buvo pristatyti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos rengiami gamtotvarkos planavimo procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, siūlomos naujos struktūros gamtotvarkos planai bei proceso naujovės, paaiškinta numatomų pakeitimų svarba. Mokomojo seminaro metu dalyviai turėjo galimybę dalyvauti diskusijoje ir išsakyti savo nuomonę ir poreikius, susijusius su gamtotvarkos planavimo proceso keitimu, teikti siūlymus jo tobulinimui.

Mokomieji vizitai užsienyje:

 • 2018 m. spalio 10-13 dienomis vyko mokomasis vizitas Olandijoje, skirtas susipažinti su praktiniais gyvulių ganymo žemės ūkio paskirties žemėje pavyzdžiais, ganymui naudojamomis gyvūnų veislėmis, šios veiklos ekologine verte bei praktiniais iššūkiais. Vizito metu užmegzti kontaktai potencialiam bendradarbiavimui įgyvendinant su žemės ūkiu susijusias projekto veiklas.
 • 2018 m. spalio 21-25 dienomis vyko mokomasis vizitas Vokietijoje ir Lenkijoje, kurio tikslas – įgyti žinių, reikalingų įgyvendinant integruotojo projekto veiklas, susijusias su miškotvarkos integravimu į gamtotvarką. Taip pat siekiant geriau suprasti vidurio Europos miškų apsaugos problemas, jų sprendimo būdus bei pasisemti šalių gerosios praktikos.
 • 2018 m. lapkričio 4-8 d. vyko mokomasis vizitas Čekijoje ir Slovakijoje, kurio tikslas – susipažinti su šių šalių „Natura 2000“ teritorijų tinklo sistema, pasidalinti patirtimi steigiant bei plėtojant „Natura 2000“ teritorijų tinklą, saugant rūšis ir buveines.
 • 2019 m. balandžio 29-30 d. vyko mokomasis vizitas Estijoje, kurio metu dalintasi patirtimi, skatinant aplinkosaugos ir žemės ūkio institucijų bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant Kaimo plėtros programos priemones, skirtas „Natura 2000“ rūšių ir buveinių apsaugai bei atkūrimui. Išvykos metu įgytos žinios naudojamos rengiant pasiūlymus agrarinės aplinkosaugos priemonėms naujajam Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo periodui.
 • 2019 m. gegužės 6-8 d. vyko mokomoji išvyka į Suomiją, kurios vienas pagrindinių tikslų buvo susipažinti su efektyvaus „Natura 2000“ teritorijų tinklo valdymo ir stebėsenos gerosios praktikos pavyzdžiais. „Naturalit“ projekto komandos atstovai 3 dienų trukmės mokomojo vizito metu domėjosi Suomijos „Natura 2000“ teritorijų sistema, tinklo finansavimo principais, ekspertų įtraukimo į su „Natura 2000“ tinklu susijusių sprendimų priėmimo procesą klausimais, inovatyviomis rūšių ir buveinių stebėsenos priemonėmis ir technologijomis, gamtosauginių priemonių įgyvendinimo atvirose ir miško buveinėse pavyzdžiais ir kt.
 • 2019 m. birželio 12-20 d. vyko mokslinė pažintinė išvyka į Suomiją ir Švediją, kur įgyta žinių, reikalingų įgyvendinant su miškotvarkos integravimu į gamtotvarką susijusias veiklas. Taip pat geriau susipažinta su miškų apsaugos Šiaurinėje Europoje problemomis ir jų sprendimo būdais, pasisemta šių šalių gerosios praktikos įgyvendinant kompleksines gamtotvarkos priemones. Dalyviai vizito metu turėjo progą iš arti stebėti, kaip vykdomas kontroliuojamasis miško paklotės deginimas, susipažino su saugomų teritorijų pritaikymo lankymui pavyzdžiais, aiškinosi įvairius teisinius žemės naudojimo apribojimų bei ūkininkavimo režimo aspektus.
2020-2021 m. (I projekto fazės) rezultatai
Vidiniai mokymai:

 • 2020 m. vasario – kovo mėnesiais vyko mokymai saugomų teritorijų darbuotojams apie tai, kaip pildyti biologinės įvairovės duomenų bazę, pasitelkiant geografinės informacinės sistemos (GIS) programą. Mokymus sudarė GIS programos ir bazių panaudojimo galimybių demonstravimas ir praktinės užduotys, dalyviai susipažino, kaip veikia duomenų bazės, kaip rinkti duomenis dirbant lauko sąlygomis ir kaip vėliau juos sinchronizuoti su duomenų bazėje jau esančia informacija, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių topologinių klaidų.
 • 2020 m. liepos vyko nuotoliniai plėšriųjų miško paukščių lizdų atpažinimo ir įvedimo į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) mokymai Valstybinių miškų urėdijos bei saugomų teritorijų specialistams. Pranešimus skaitė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro ekspertė dr. Gintarė Grašytė ir Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja. Mokymų dalyviai susipažino su plėšriųjų miško paukščių ir juodojo gandro ekologijos aspektais, svarbiais jų apsaugai, sužinojo, kada tikrinti ir kaip atpažinti skirtingų rūšių sukrautus ir apgyvendintus lizdus. Lektoriai taip pat pristatė, kaip pateikti informaciją apie šios paukščių grupės lizdus į SRIS, ir kaip aktualizuoti informaciją, jei lizdai neišlikę.
 • 2020 m. liepos 7 dieną Pagramančio regioniniame parke vyko mokymai saugomų teritorijų direkcijų ekologams, vykdantiems valstybinį EB svarbos drugių rūšių Lycaena dispar ir Phengaris teleius monitoringą. Mokymus vedė VSTT Metodinio analitinio centro ekspertai Giedrius Švitra ir Giedrius Vaivilavičius. Mokymų metu taip pat buvo aptartos monitoringo metodikos ir galimas jų keitimas, surenkamų duomenų kokybės didinimas.
 • 2020 m. Liepos 15-16 d. dienomis vyko GIS duomenų bazių kūrimo ir administravimo mokymai, kuriuos vedė VSTT Metodinio analitinio centro ekspertas (GIS analitikas) Giedrius Vaivilavičius. Šie mokymai buvo nukreipti į duomenų bazių kūrimą bei administravimą, web svetainių priežiūrą ir skirti pažengusiems GIS vartotojams bei duomenų bazes administruojantiems specialistams. Dalyviai gilinosi į duomenų bazės, lentelių ir užklausų kūrimo, vartotojų teisių suteikimo bei duomenų saugumo klausimus, susipažino su žiniatinklio (web) aplikacijos kūrimo galimybėmis bei įrankiais.
 • 2020 m. rugsėjo 7-8 dienomis Sirvėtos regioniniame parke vyko Vertiginidae moliuskų monitoringo mokymai saugomų teritorijų specialistams. Mokymus vedė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro lektorė dr. Grita Skujienė ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro ekspertas Giedrius Vaivilavičius. Mokymus sudarė teorinė ir praktinė dalys, kurių metu lektoriai paaiškino, kaip atskirti saugomų moliuskų rūšių Vertigo angustior, Vertigo geyeri ir Vertigo moulinsiana buveines ir teisingai atlikti jų monitoringą.

Mokomieji vizitai užsienyje

 • 2020 m. liepos 28-29 d. vyko mokomasis vizitas į Latviją pasisemti gerosios praktikos sertifikuojant biologinės įvairovės srityje dirbančius specialistus ir ekspertus bei įgyti žinių, reikalingų įgyvendinant projekto veiklas ir sukuriant sistemą Lietuvoje, kad sukauptos ekspertinės žinios būtų išlaikytos saugomų teritorijų sistemoje ir perduodamos naujiems specialistams.

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.