Gyvulių ganymo skatinimas atvirų buveinių palaikymui ir išsaugojimui

Senstant ir retėjant kaimo bendruomenėms, tradicinį ūkininkavimą, ganymą bei šienavimą pakeitė intensyvus žemės ūkis ir gyvulininkystė, beveik nebeliko naminių galvijų, kurie praeityje buvo vieni iš svarbiausių kraštovaizdį formavusių veiksnių. Buvę atviri bei vaizdingi, gamtine įvairove pasižymintys kraštovaizdžiai „Natura 2000“ teritorijose degraduoja. Natūralios pievos ir pelkės apauga menkaverčiais krūmais ir medžiais, nyksta kraštovaizdžio mozaikiškumas, o kartu su juo prarandama nemaža dalis šioms buveinėms būdingos biologinės įvairovės. Europos aplinkos agentūros duomenimis, pelkės ir natūralios pievos yra tarp sparčiausiai nykstančių gamtinių buveinių, todėl joms skiriamas ypatingas dėmesys ir mūsų projekte.
Siekiant apsaugoti gamtiniu požiūriu vertingas buveines, Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų teritorijose testuojami Lietuvoje dar gana neįprasti atvirų buveinių tvarkymo metodai pasitelkiant gyvulius. Projekto veiklos šioje srityje numato:

 • Išbandyti ekstensyvų gyvulių ganymą palankiai atvirų buveinių būklei atkurti projektinėse teritorijose – Ginučiuose ir Pabiržės pusiasalyje Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Grybaulios žuvininkystės tvenkinių komplekse bei Grūdos slėnyje Dzūkijos nacionaliniame parke. Kadangi dauguma sklypų Ginučiuose ir Grūdos slėnyje priklauso privatiems savininkams, numatoma išpirkti jų žemę arba sudaryti žemės tvarkymo sutartis;
 • Atkurti vertingas atviro agrarinio kraštovaizdžio buveines jas šienaujant, pašalinant menkavertę sumedėjusią augaliją ir krūmus;
 • Sudaryti sąlygas tvariems ūkininkavimo (gyvulininkystės) modeliams regione: pagal sutartis suteikiant galvijų bandas, įrengiant aptvarus ir elektrinius piemenis, kuriant didesnę produkcijos pridėtinę vertę (numatoma įrengti mobilią skerdyklą ir išpjaustymo cechą, rengti ūkininkams rinkodaros seminarus);
 • Atgaivinti piemenavimo tradiciją Dzūkijoje, pritaikant ją prie šių dienų poreikių.

Numatomos veiklos ne tik tiesiogiai prisidės prie EB svarbos buveinių ir rūšių ekologinės būklės pagerėjimo, bet ir sukurs pagrindą ilgalaikiam ir tvariam buveinių tvarkymo mechanizmui.

2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
 • Pradėti rengti teisiniai bei techniniai dokumentai konkrečių gamtosauginių priemonių įgyvendinimui pasirinktose projekto teritorijose.
 • Inicijuotas valstybinės žemės, esančios projekto pilotinėse teritorijose, perdavimas patikėjimo teise Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai.
 • Užmegzti kontaktai su projekto pilotinėse teritorijose esančių privačių žemės sklypų savininkais. Įvyko individualūs susitikimai su privačių žemės sklypų savininkais dėl sklypų išpirkimo ir bendradarbiavimo (apsaugos) sutarčių sudarymo galimybių. Parengti žemės sklypų išpirkimui reikalingų dokumentų bei bendradarbiavimo (apsaugos) sutarčių projektai.
 • 2019 m. lapkričio mėn. integruotojo projekto „Naturalit“ lėšomis Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija įsigijo 20 Angus veislės galvijų, kurie pagal sutartį penkeriems metams buvo patikėti Aukštaitijos nacionaliniame parke ūkininkaujančiam Kazimierui Pranskui. Jis dvidešimčiai metų įsipareigojo ganydamas gyvulius palaikyti projekto metu atkurtas atviras buveines Pabiržės pusiasalyje (15 ha) ir Ginučių ąžuolyne (45 ha).
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai
 • 2020 m. vasario 26 d. surengtas verslumo ir rinkodaros seminaras Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinių parkų ūkininkams.
 • 2020 m. birželio 2 d. dešimt Angus galvijų specialiai pagamintu plaustu buvo nuplukdyti į Pabiržės pusiasalį, kur praleido visą vasarą ganydamiesi ir tokiu būdu padėdami atkurti vertingas EB svarbos pievų ir miškapievių buveines.
 • Iki 2020 m. birželio 15 d. pasirašyti 7 susitarimai su žemės savininkais išpirkti jų sklypus Ginučių ąžuolyne, o kiti 6 savininkai sutiko pasirašyti sutartis, leidžiančias jų plotuose vykdyti projekte numatytas gamtotvarkos priemones. Toliau dirbama, kad būtų pasiekti susitarimai likusių septynių sklypų tvarkymui.
 • Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta 14 bendradarbiavimo sutarčių su privačiais žemės savininkais Grūdos slėnio projektinėje teritorijoje. Sutartys apima 25 sklypus, derybos su likusiais savininkais tęsiamos toliau.
 • 2021 m. lapkričio 19 d. nusipirkta priekaba gyvulių transportavimui Dzūkijos nacionaliniame parke, ruošiantis ganyti galvijus Grūdos slėnyje.
2022-2023 m. (III projekto fazės) rezultatai
 • 2022 m. pavasarį gyvulių ganymui Grūdos slėnio pievose buvo paruoštas beveik penkių hektarų plotas, iškertant menkaverčius medžius ir krūmus. Iki metų galo bus paruoštas 27 hektarų plotas. Taip pat pasirašytos 27 bendradarbiavimo sutartys su privačių žemių savininkais, kurie leido jų teritorijoje atlikti gamtotvarkos darbus ir ganyti gyvulius. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija nupirko ir pasaugos sutartimi ūkininkui Vytautui Jeremičiui perdavė dešimt Herefordo veislės mėsinių galvijų. Ūkininkas įsipareigojo ganyti gyvulius prie Grūdos ir po 10 metų grąžinti direkcijai tokio paties dydžio ir sudėties bandos prieauglį. 

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.