Prasidėjus šiltajam metų laikotarpiui LIFE integruotojo projekto komanda pakvietė saugomų teritorijų specialistus net į dvejus skirtingus mokomuosius seminarus Dzūkijos nacionaliniame parke.

Pasiruošimas ES svarbos buveinių ir augalų monitoringui

Balandžio 24 – 25 d. čia rinkosi saugomų teritorijų specialistai – botanikai. Ruošiantis ES svarbos buveinių ir augalų monitoringui, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertai Dalytė Matulevičiūtė ir Vytautas Uselis kartu su Biologinės įvairovės skyriaus darbuotoju Remigijumi Uzdru specialistams pristatė ES svarbos buveinių ir augalų monitoringo metodiką bei apimtis, vėjalandės šilagėlės augimvietėje praktiškai pademonstravo miško buveinės kartografavimo bei transektų pasirinkimo principus, dalinosi geobotaninių aprašymų transektų  kvadratuose rengimo ir jų lyginimo (kalibracija) patirtimi. Pagrindinis šių mokymų tikslas  –  keliant sistemoje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir gebėjimus vykdyti priskirtas funkcijas, apmokyti specialistus (botanikus) atlikti EB svarbos buveinių monitoringą ir taip užtikrinti tinkamą Natura 2000 teritorijų (buveinių) stebėseną, surenkamų duomenų patikimumą bei vieningą pateikimą.

EB svarbos buveinių monitoringas šiuo metu vykdomas saugomų teritorijų sistemos darbuotojų pajėgumais arba perkant išorės paslaugas. Tikimasi, kad mokymų metu specialistai išmoks vieningai taikyti EB svarbos buveinių monitoringo metodiką ir tai padės jiems patiems vykdyti įvairių tipų buveinių stebėseną bei kontroliuoti išorės ekspertų teikiamų paslaugų kokybę. Nuo specialistų pasirengimo priklausys monitoringo duomenų patikimumas, kokybiškas duomenų surinkimas, rezultatų sklaida ir tęstinumas. Surinkti monitoringo duomenys taip pat bus panaudoti įgyvendinant įvairias projekto veiklas. Planuojama, kad šiais metais šia tema bus suorganizuoti iš viso 3 regioniniai mokymai.

   

Kontroliuojamieji miško gaisrai gamtosaugoje

Balandžio 30 d. Dzūkijos nacionaliniame parke saugomų teritorijų specialistai bei LIFE integruotojo projekto partneriai gilino žinias apie mums kiek neįprastą ir sudėtingą gamtotvarkinę priemonę – miško kontroliuojamuosius gaisrus. VDU Žemės ūkio akademijos Miško biologijos ir miškininkystės instituto kvietimu mokomojo seminaro metu savo patirtimi dalinosi profesorius Charles Ruffner. Jis pristatė JAV vykdomų miško kontroliuojamų gaisrų esminius žingsnius ir sėkmės kriterijus, jų poveikį miško ekosistemoms.

Apie gaisrų vaidmenį Lietuvos miškų ir pelkių ekosistemose susirinkusiems dėstė Gamtos tyrimų centro specialistas Gintautas Kibirkštis bei Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovas Mindaugas Lapelė. Seminaro metu specialistai pasidalino ir 2011 metais pirmą kartą vykdyto viržynų deginimo patirtimi, apžvelgė jo rezultatus, vėliau juos demonstravo ir gyvai užsiėmimų miške metu.

    

Mokymai organizuoti rengiantis parko teritorijoje įgyvendinti Naturalit projekto metu parengtą pilotinį miškotvarkos projektą su integruotomis skirtingomis gamtotvarkinėmis priemonėmis, tarp kurių numatyti ir kontroliuojami gaisrai borealinių miško buveinių atkūrimui. Įvertinus šių priemonių daromą realų poveikį rūšių ir buveinių apsaugos būklei, numatoma sukurti prielaidas Natura 2000 tinklo apsaugos aspektų integravimui į miškų ūkio valdymo sektorių ir taip užtikrinti miškingų Natura 2000 teritorijų teisinę apsaugą, kaip to reikalauja Buveinių direktyva.

Vidiniai mokymai organizuojami siekiant įgyvendinti vieną pagrindinių LIFE integruotojo projekto tikslų – stiprinti Natura 2000 tinklo institucinius gebėjimus. Siekiama gerinti Natura 2000 tinklo valdyme dalyvaujančių institucijų personalo kvalifikaciją, telkti ekspertines žinias institucinėje sistemoje, kad ji būtų mažiau priklausoma nuo išorinių ekspertinių paslaugų. Veikla yra skirta visai saugomų teritorijų sistemai ir planuojama atsižvelgiant į strateginį konkrečių mokymų aktualumą.

Kviečiame susipažinti su mokymų akimirkomis ir pranešimais!

1. Vytautas Uselis. EB svarbos miškų buveinių įvairovė ir atpažinimas

2. Vytautas Uselis. Miškų buveinių kartografavimo procedūra

3. Dalytė Matulevičiūtė. Pelkių buveinių identifikavimo ypatybės

4. Charles. Ruffner. Developing Rx Burn Plans

5. Gintautatas Kibirkštis. Gaisrų vaidmuo ekosistemose. Gaisrai pelkėse

6. Mindaugas Lapelė. Miško gaisrai kaip natūralus Pietų Lietuvos gamtos reiškinys