Prioritetinių veiksmų programa (angl. Prioritized Actions Framework – PAF)

Pagal ES narių bendrą susitarimą šalys narės turi rengti daugiametes „Natura 2000“ teritorijų tinklo finansavimo strategijas, vadinamas prioritetinių veiksmų programomis (angl. Prioritized Action Framework, toliau – PAF). Jose numatomos prioritetinės priemonės ir finansiniai poreikiai bei lėšų šaltiniai jų įgyvendinimui.

Lietuva Europos Komisijai pirmąjį PAF pateikė kartu su LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ paraiška 2016 metais. Dokumentas buvo parengtas atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą 2014 – 2020 metams. Vienas iš projekto uždavinių – atnaujinti šį strateginį dokumentą ateinančiam finansiniam periodui.

Plačiau (anglų kalba).

2018-2019 m. (I projekto fazės) rezultatai
  • Suformuota PAF įgyvendinimo stebėsenos grupė. Pirmasis grupės pasitarimas įvyko 2019 m. vasario 5. renginio „Investicijų į Natura 2000 stiprinimas panaudojant ES fondus ir Prioritetinės veiksmų programos (PVP) atnaujinimas“ metu.
  • 2019 m. kovo 29 d. atnaujinto formato PAF 2021-2027 metams pateikta Europos Komisijai. Joje didelis dėmesys skiriamas teikiamos informacijos derėjimui su kitais turimais duomenimis bei strategijomis ir visų susijusių pusių įtraukimui, ypač kitų svarbiausių politikos krypčių – žemės ūkio, miškininkystės, teritorijų ir valstybės biudžeto planavimo.
  • 2019 m. viduryje gavus EK pastabas inicijuota dokumento peržiūra.
  • 2019 m. spalio-lapkričio mėn. suorganizuoti 4 susitikimai su socialiniais partneriais. Atsižvelgiant į gautas pastabas atnaujinto formato PAF 2021-2027 metams dar kartą peržiūrimas ir tikslinamas.
2020-2021 m. (II projekto fazės) rezultatai

Naujam finansiniam periodui ruošiama atnaujinta PAF versija buvo pakoreguota atsižvelgiant į 2020 m. gegužę Europos Sąjungoje paskelbtą „Biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m.“ bei „Nuo ūkio iki stalo“ (angl. Farm to fork) strategiją.

2022-2023 m. (II projekto fazės) rezultatai

2022 m. kovo 18 dieną Europos Komisijai buvo pateiktas galutinis Lietuvos „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų programos variantas 2021–2027 m. laikotarpiui. Šis strateginis planavimo dokumentas apima priemonių, kurių reikia sukurti ir palaikyti „Natura 2000“ tinklui ir su juo susijusiai žaliajai infrastruktūrai, finansavimo poreikius.

Programoje numatyta „Natura 2000“ teritorijas saugoti ir jų ekologinės darnos siekti pasitelkus ekologinį švietimą, saugomų rūšių tyrimus, natūralių Europos Bendrijos svarbos buveinių atkūrimo ir palaikymo darbus, šalinant užtvankas, naikinant invazines rūšis, kompensuojant saugomų rūšių daromą žalą ir kt. Pagal kartu su įvairių sričių ekspertais atliktus skaičiavimus Lietuvos lėšų poreikis vienerių metų laikotarpiui siekia 121,71 mln. eurų.

Visos siūlomos priemonės susietos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis. Prioritetinių veiksmų programą parengti įpareigoja Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Pagal ją reikalaujama, kad valstybės narės Europos Komisijai pateiktų skaičiavimus, kokią sumą, jų nuomone, turi siekti bendras ES finansavimas, kad šalis galėtų įvykdyti su „Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus.

Susijusios Naujienos

Projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.